Portaalis näed teavet oma taotluste ja lepingute kohta Registreeru/Logi sisse
{{['Minu Konto', 'Мой конто'] | translateData}}
  • {{company.name}}

Kreditexi krediitkaardi eelised

Krediitkaardi limiit
kuni 5000 €
Kontaktivabad
maksed
Turvaline ostlemine veebis
Üheaegselt võib olla mitu krediitkaarti

Taotlemine 3 minutiga arvuti tagant lahkumata

1
Taotlemine on kiire ja mugav
Vali soovitud summa ja tagasimakse periood kalkulaatoril, järgmises etapis lisa oma isiku- ja kontaktandmed ning vali raha ülekandmise viis: plast- või virtuaalkaardile.
2
Kasuta Kreditexi krediitkaarti juba järgmisel päeval
Kui kannad laenu virtuaalkaardile, saad seda kasutada juba järgmisel päeval. Kui tellid plastkrediitkaardi, saadetakse kaart sulle nädala jooksul.
Kalkulaator
Kuumakse: {{vmBottom.schedule.monthlyPaymentSum}} €
500 €
5 000 €
6 kuud
5 aastat

Kreditexi krediitkaart sobib igaks otstarbeks:

Ostlemine veebis ja kauplustes
Arvete tasumine ja muude maksete tegemine
Sõiduki rentimine
Hotelli broneerimine
Sularaha väljavõtmine sularahaautomaatidest

Tingimused

Laenusumma300 kuni 5000 €
Tagasimakseperiood 3 kuud kuni 5 aastat
Kuumakseal. 13.49 €
Maksepuhkusvõimalik kuni 3 kuud
Intress al. 1% kuus
Viipemaksed jah
Ostud internetisjah

Enne Kreditexi krediitkaardi taotluse esitamist tutvuge järgmiste dokumentidega:

Laenuleping

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED

Laenulepingu Üldtingimustega (edaspidi Tingimused) reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Portaali Kasutuslepingu tingimustest, mis on käesolevate Tingimuste lahutamatuks osaks.

1. MÕISTED
1.1 Laenusaaja – vähemalt 18-aastane teovõimeline füüsiline isik, kes on Eesti Vabariigi kodanik või omab alalist või tähtajalist elamisluba Eestis või muu Euroopa Liidu kodanik või alaline elanik või Euroopa Liidu liikmesriigis registrisse kantud juriidiline isik, kes on Portaali kaudu esitanud Laenutaotluse.
1.2 Laenuandja – käesolevate Tingimuste ja Laenulepingu tähenduses esineb Portaalipidaja Laenuandjana.
1.3 Investor – füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud Investori ja Portaali vahelise lepingu ja saanud sellega õiguse Portaali kaudu rahalisi vahendeid paigutada.
1.4 Pool või Pooled – Laenusaaja, Laenuandja ja Investor.
1.5 Käesolevates Tingimustes kõiki muid mõisteid on kasutatud neile Portaali Kasutuslepingus antud tähenduses.

2. LAENUSAAJA KINNITUSED
2.1 Laenusaaja kinnitab, et:
2.1.1 ta on teadlik ning vajadusel konsulteerinud finantsnõustajaga laenu võtmisega kaasnevatest kohustustest, mis võivad negatiivselt mõjutada tema majanduslikku olukorda;
2.1.2 ta on arvestanud Laenusumma taotlemisel, et on suuteline Laenulepingust tulenevat kohustust õigeaegselt täitma;
2.1.3 tema poolt Laenusumma taotlemisel esitatud isikuandmed, andmed Laenusumma sihtotstarbe kohta ja muud Laenutaotluses märgitud andmed on õiged, tõesed ja täielikud;
2.1.4 ta on piisava tähelepanelikkusega tutvunud käesolevate Tingimustega, Portaali Kasutuslepingu tingimustega, Teabelehega ja mõistab Laenulepingu sõlmimisega enesele võetavate kohustusteolemust;
2.1.5 kohustub tagastama Laenusumma ja Laenuintressid Maksegraafikus toodud tingimustel;
2.1.6 kohustub käima läbi vastavad protseduurid isikusamasuse tuvastamiseks;
2.1.7 Laenuandja nõudel kohustub Laenusaaja esitama piisavalt informatsiooni, et oleks võimalik kindlaks teha tema krediidivõimelisus ja määrata Laenusaajale krediidireiting;
2.1.8 Laenusaaja annab Laenulepingu sõlmimisega Investorile õiguse ning oma tagasivõtmatu nõusoleku Laenulepingust tulenevate kõigi õiguste ja kohustuste üleandmiseks uuele Investorile.

3. ARVELDUSTE KORD
3.1 Laenusumma väljastatakse ja makstakse tagasi eurodes.
3.2 Laenulepingu sõlmimisel debiteerib Laenuandja Investori(te) Virtuaalkonto(de)lt ja kannab Laenusumma Laenusaaja Virtuaalkontole Portaalis ja seejärel Laenusaaja nimel olevale arvelduskontole, mille Laenusaaja on Portaalipidajale eelnevalt teatanud. Sellega loetakse Laenuleping Laenuandja poolt täidetuks ning Laenusumma Laenusaajale välja makstuks.
3.3 Raha laekumise aeg sõltub Laenusaaja pangast.
3.4 Laenusaaja maksab Laenusumma koos Laenuintressiga tagasi Laenulepingus ja/või Maksegraafikus toodud tingimustel Laenuandja arveldusarvele (makserekvisiidid on toodud Laenulepingus). Raha arvestatakse automaatselt Laenusaaja Virtuaalkontole.
3.5 Laenuandja debiteerib Maksegraafikus sätestatud kuupäeval automaatselt Laenusaaja osamakse Laenusaaja Virtuaalkontolt ning kannab selle Investori(te) Virtuaalkonto(de)le. Laenusaaja on kohustatud tagama oma Virutaalkontol sellise summa olemasolu, mis võimaldab täita Laenulepingus sätestatud tingimusi tähtaegselt.
3.6 Laenuintressi arvestamisel lähtutakse 360-päevasest aastast ja 12 kuust (tegelikust päevade arvust kalendrikuus ja 360-päevasest aastast). Laenuintressi arvestatakse alates Laenusumma väljamaksmisest Laenusaaja Virtuaalkontole.
3.7 Laenusumma tagasimaksmisega viivitamisel, samuti seoses Laenusaaja võla sissenõudmisega või muu Lepingust tuleneva Laenuandja õiguse teostamisega seotud kulude hüvitamisega viivitamisel, maksab Laenusaaja Laenuandjale viivist arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni. Viivise arvestamisel lähtutakse tegelikust päevade arvust kuus ja 360-päevasest aastast. Viivise arvestamine lõpetatakse Varaliste kohustuste tasumise päeval ning tasumata viiviselt viivist ei arvestata. Viivise määraks on Lepinguga ettenähtud intressimäär. Viivise aasta- ja päevamääraks on Lepingu põhitingimustes ettenähtud intressi aasta- ja päevamäär.
3.8 Juhul kui Laenusaaja Virtuaalkontol olevast summast ei piisa Laenusaaja kohustuste täielikuks tasumiseks, siis jagatakse Laenusaaja Virtuaalkontolt debiteeritud summa Investorite vahel proportsionaalselt.
3.9 Kui Laenuandja ütleb Laenulepingu erakorraliselt üles Laenusaaja poolse rikkumise tõttu ning juhul kui Laenusaajal on olemas kehtiv Investori Virtuaalkonto, siis Laenuandjal tekib õigus ning Laenusaaja annab selleks tagasivõtmatu nõusoleku Investori Virtuaalkontol olevaid rahalisi vahendeid kasutada Laenulepingust tuleneva võlgnevuse kustutamiseks.
3.10 Laenusaaja kannab kõik Laenulepingus, Tingimustes ja/või Hinnakirjas kehtestatud kulud ja teenustasud.
3.11 Makseraskustesse sattumisel kohustub Laenusaaja viivitamatult pöörduma Portaalipidaja poole võimalike lahendusvariantide otsimise eesmärgiga (nt laenulepingu tähtaja pikendamine, maksepuhkus jms).

4. LAENUSAAJA TAGANEMISÕIGUS JA LAENUSUMMA ENNETÄHTAEGNE TAGASTAMINE
4.1 Laenusaajal on õigus Laenulepingust taganeda 14 (neliteist) kalendripäeva jooksul selle sõlmimisest, tasudes Laenuintressi vaid Laenusumma kasutamise aja eest. Nimetatud tähtaeg hakkab kulgema Laenulepingu sõlmimise päevast.
4.1.1 Kui Laenusaaja kasutab punktis 4.1. nimetatud Laenulepingust taganemise õigust, peab taganemisavaldus olema tehtud enne punktis 4.1. nimetatud tähtaja möödumist. Taganemisavalduse esitamiseks kasutab Laenusaaja Portaali lahendusi Iseteeninduse keskkonnas. Taganemisavalduse esitamisel näidatakse ära Laenulepingu number ja Laenusumma ning kuupäev, mil Laenusaaja kohustub tagasi maksma võetud Laenusumma koos Laenuintressidega Laenusumma kasutamise aja eest. Märgitud kuupäevaks, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva jooksul taganemisavalduse tegemisest arvates maksab Laenusaaja tagasi Laenusumma ning Laenusumma tagasimaksmiseni iga kalendripäeva eest kokkulepitud Laenuintressi. Vastav summa peab olema Laenusaaja Virtuaalkontol. Vastasel juhul loetakse, et Laenusaaja ei ole Laenulepingust taganenud.
4.2 Laenusaajal on õigus Laenusumma või selle osa tagasi maksta enne Maksegraafikus sätestatud tähtaega, esitades vastava sisuga avalduse Portaalipidajale.
4.2.1 Laenulepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks peab Laenusaaja Virtuaalkontol olema summa, mis vastab Laenulepingu jäägile koos Laenuintresside, viiviste, teenus- ja muude tasudega. Vastasel juhul loetakse, et Laenuleping jätkub endistel tingimustel.
4.2.2 Kui Laenusaaja tagastab Laenusumma osaliselt või täielikult ennetähtaegselt, siis Laenuandjal on õigus nõuda hüvitist suuruses kuni 1% (üks protsent) hetkel tagastamata Laenusummast, kui Laenusumma ennetähtaegse tagasimaksmise ja Laenulepingus kokkulepitud Laenulepingu lõppemise vaheline periood on pikem kui üks aasta, ja 0,5% (null koma viis protsenti) ennetähtaegselt tagasimakstud Laenusummast, kui see periood ei ületa üht aastat. Laenulepingu ennetähtaegne lõpetamine ja Laenusumma ennetähtaegne tagastamine ei vabasta Laenusaajat Laenulepingu rikkumisest tulenevate kohustuste täitmisest, mis tekkisid enne Laenusumma ennetähtaegset tagastamist.

5. LAENUSUMMA TAGASIMAKSMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
5.1 Laenusaajal on võimalus pikendada Laenusumma tagastamise lõpptähtaega, esitades vastava sisuga avalduse Portaalipidajale.
5.2 Laenusumma tagastamise tähtaega on võimalik pikendada korduvalt 15-päevase perioodi võrra tasudes Pikendamistasu. Laenusaaja on kohustatud tagama oma Virutaalkontol sellise summa olemasolu, mis vastab Pikendamistasu suurusele.
5.3 Kui vastav Pikendamistasu on Laenusaaja poolt tasutud, koostab Laenuandja Laenulepingu muudatused (uus Maksegraafik), mida Pooled käsitlevad Laenulepingu lisana ning mille alusel kohustub Laenusaaja edaspidi oma kohustusi täitma.
5.4 Portaalipidaja informeerib Investorit kui Laenusaaja kasutab maksepuhkust või pikendab Laenusumma tagastamise tähtaega ja koostab Investorile uue maksegraafiku.
5.5 Laenuandjal on õigus keelduda Laenusumma tagastamise lõpptähtaja pikendamisest, ilma Laenusaajale oma otsust põhjendamata.

6. MAKSEPUHKUS
6.1 Laenusaajal on võimalus taotleda Laenusumma tagastamisel maksepuhkust, esitades vastava sisuga avalduse Portaalipidajale.
6.2 Laenusaajal on õigus taotleda punktis 6.1. märgitud maksepuhkust 30-, 60- või 90-päevaste perioodide kaupa, tasudes Puhkusetasu.
6.3 Maksepuhkuse andmise eelduseks on Laenusaajal kehtivate maksehäirete puudumine ning Portaali kaudu sõlmitavatest Lepingutes võlgnevuste puudumine.

7. LAENULEPINGU TÄITMISE TAGAMINE JA VASTUTUS
7.1 Laenusaaja vastutab täielikult ja tingimusteta kõigi Laenusaaja poolt esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest. Laenusaaja on kohustatud hüvitama Laenuandjale kõik kahjud ja kulud, mis Laenuandja kannab Laenusaaja poolt väärinformatsiooni esitamise või tegeliku olukorra ja tähtsust omava informatsiooni teadliku varjamise eest ja/või mis Laenuandja kannab dokumentide või esitatud informatsiooni kontrollimisel.
7.2 Kui kohustuse täitmisega viivitamisest tekkinud kahju suurus ületab käesoleva Lepingu punktis 3.7. sätestatud viivise summa võib Laenuandja nõuda viivist ületava kahju hüvitamist, kuid mitte rohkem kui 0,3% (null koma kolm protsenti) tasumisele kuuluvalt summalt päevas.
7.3 Kui Laenusaaja on viivitanud Laenuintressi tasumisega 7 (seitse) kalendripäeva, siis Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt kahjuhüvitist mõistlikus suuruses, kuid mitte rohkem, kui 20 (kakskümmend) eurot iga viivitatud intressimakse kohta.
7.4 Kui Laenusaaja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt 3 (kolm) üksteisele järgneva Laenulepingujärgse tagasimaksega, siis annab Laenuandja Laenusaajale vähemalt 2 (kaks) nädala pikkuse täiendava tähtaja viivitatud maksete tasumiseks koos avaldusega, et ütleb selle tähtaja jooksul tagasimaksete tasumata jätmise korral Laenulepingu üles ja nõuab kogu Laenulepingust tuleneva võla tasumist. Kui Laenusaaja ei täida oma kohustusi täiendava aja jooksul, siis loetakse Laenuleping ülesöelduks ja kogu Laenusumma muutub sissenõutavaks ja Laenuandjal on õigus nõuda koheselt kogu Laenusumma ja Laenuintressi tasumist.
7.5 Laenulepingu erakorralise ülesütlemise korral või kui Laenusaaja on viivituses tagasimakse tasumisega rohkem kui 14 (neliteist) päeva (juhul kui Laenuleping on sõlmitud ühe tagasimaksega), on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt kahjuhüvitist mõistlikus suuruses, kuid mitte rohkem kui 20% (kakskümmend protsenti) Laenusummast.
7.6 Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt Laenulepingu rikkumisel võla sissenõudmisega seotud kulude, sh inkasso- ja kohtumenetlusega seotud kulude hüvitamist ning Laenusaajale saadetud meeldetuletuskirjade tasude maksmist vastavalt Portaalipidaja kehtestatud Hinnakirjale.
7.7 Viiviste tasumine ja kulude hüvitamine ei vabasta Laenusaajat teiste kohustuste täitmisest.
7.8 Võlgade sissenõudmise kord on toodud Portaali Kasutuslepingus.

8. LÕPPSÄTTED
8.1 Laenuleping loetakse sõlmituks, kui on täidetud kõik kohustuslikud tingimused.
8.2 Laenuleping loetakse lõppenuks, kui Laenusaaja on Laenusumma Laenuandjale täies mahus tagasi maksnud, s.t tasunud kogu Laenulepingu alusel saadud Laenusumma ja kogunenud Laenuintressi ning täitnud kõik muud Laenulepinguga võetud kohustused.
8.3 Kõik Laenulepingu alusel Poolte vahel tekkinud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral leppivad Pooled kokku, et Poolte vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus, kui Poolte vahel ei ole kokku lepitud teisiti.
8.4 Käesloevate Tingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Portaali Kasutuslepingu tingimustest, mis on Laenulepingu lahutamatuks osaks.
8.5 Laenuleping ja selle Tingimused on koostatud Eesti Vabariigi õigusaktide alusel eesti keeles.

Kreditexi krediitkaardi tingimused

Kreditexi krediitkaardi väljastas UAB Walletto Co-Brand programmi raames.

Käesolevad Tingimused on Laenuandja, Laenusaaja ja Investori vahel sõlmitud Laenulepingu lahutamatu osa. Palume antud tingimused hoolikalt läbi lugeda ja säilitada koopia.

 

1. Tingimustes kasutatud terminid

1.1. Ühisraha – ettevõte Ühisraha OÜ (registrinumber 11948363), mis on registreeritud Eestis aadressil Vambola 6, Tallinn, krediidivahendaja tegevusloaga.

1.2. Walletto – ettevõte UAB Walletto (registrinumber 304686884), mis on registreeritud Leedus aadressil A. Goštauto 8-107, Vilnius, e-raha asutuse tegevusloaga.

1.3. Kreditexi krediitkaart – plastik- või virtuaalne Kreditexi ettemaksukaart, mis on välja antud koostöös Walletto UAB-ga. Kreditexi plastik- ja virtuaalkrediitkaarte käsitletakse järgmiselt:

1.3.1. Kreditexi plastikkrediitkaart– ettemaksuga plastikkaart Mastercard, mis on väljastatud Walletto poolt Ühisraha tellimisel Kliendi nimele, ja on seotud kliendi kontoga iseteeninduses. Täpsemat teavet Kreditexi krediitkaardi kohta, sealhulgas selle kohta, kuidas Klient saab seda kasutada, leiate allolevast punktist 4.

1.3.2. Kreditexi virtuaalne krediitkaart – ettemaksuga virtuaalne Mastercard, mis on genereeritud iseteeninduses ja mis on seotud kliendi Walletto IBAN kontoga, E-kaubanduse Tehingute tegemiseks.

1.4. Walletto IBAN konto – kaardikonto, mis on seotud Kreditexi krediitkaardiga Waletto poolt hallatud tehingute tegemiseks.

1.5. Pangaautomaat – automaat sularaha väljastamiseks, samuti Kreditexi krediitkaardiga teenuste eest tasumiseks.

1.6. Pangaautomaadi tehing – sularahaautomaadis tehtav toiming sularaha väljavõtmiseks.

1.7. Saldo – Kliendi krediidikontole laetud elektrooniline raha, mis on krediidi kogusumma või osa sellest.

1.8. Tööpäev – mis tahes päev, välja arvatud laupäev, pühapäev ja riigipühad Eestis ja Leedus.

1.9. Tariifid – teenustasud Kreditexi krediitkaardi kasutamise eest, mis on osa käesolevatest tingimustest. Nende hulka kuuluvad: jooksvad kuumaksed, kaotatud või varastatud Kreditexi krediitkaardi asendamise tasud, tasu protesteeritud tehingute eest, sularahaautomaadist sularaha väljavõtmise tasu. Teenuste hinnakirjaga saab tutvuda veebilehel www.kreditex.ee.

1.10. Mastercard – Mastercard Europe SA.

1.11. PIN – Kreditexi krediitkaardiga seotud unikaalne isiklik 4-kohaline identifitseerimisnumber, mida saab kasutada POS-tehingute autoriseerimiseks.

1.12. Privaatsuspoliitika – Walletto ja Ühisraha privaatsuspoliitika, mis koos käesolevate Tingimustega reguleerib tingimusi, mille alusel Ühisraha kogub Kliendi isikuandmeid või mida Klient annab Ühisrahale edasiseks töötlemiseks vastavalt käesolevate tingimuste punktile 14. Privaatsuspoliitikat võidakse muuta vastavalt kehtivate õigusaktide muudatustele. Walletto privaatsuspoliitika koopia leiate aadressilt www.walletto.eu.

1.13. Tehing – tehing, mida saab teha Kreditexi krediitkaardiga, sealhulgas POS-tehing, e-kaubandus ja/või pangaautomaadi tehing.

1.14. Kasutuspiirangud – Kreditexi virtuaalsele/plastikust krediitkaardile kehtivad kasutuspiirangud.

 

2. Kreditexi krediitkaardi taotlemine

2.1. Kreditexi krediitkaardi taotlemiseks peab Klient olema täisealine Eesti Vabariigi elanik ja omama selles riigis väljastatud kehtivat isikutunnistust.

2.2. Vajalik esitada vastav avaldus veebilehel www.kreditex.ee, kus on märgitud laenusumma ja tähtaeg ning laenusumma väljastamise viis (plastik- või virtuaalkrediitkaardile).

2.3. Walletto autentimisprotsessi osana www.ondato.com süsteemi kaudu peab klient:

2.3.1. isikusamasuse kontrollimiseks esitama järgmised andmed (täisnimi, sünniaeg, elukoha aadress, e-posti aadress ja mobiiltelefoni number).

2.3.2. läbi lugema ja nõustuma käesolevate tingimuste ja privaatsuspoliitikaga;

2.3.3. omama kehtivat isikutunnistust (pass või ID-kaart).

2.4. Kui punktis 2.3 nimetatud toiminguid ei tehta, pole võimalik Kreditexi krediitkaarti tellida ning laenusumma kantakse Kliendi arvelduskontole.

 

3. Kreditexi krediitkaardid 

3.1. Kreditexi plastikkrediitkaart 

3.1.1. Kreditexi plastikkrediitkaart saadetakse punktis 2.3.1. märgitud aadressile.

3.1.2. Kreditexi krediitkaardi kohaletoimetamine toimub 5-10 tööpäeva jooksul. Kui Klient ei ole kaarti 10 tööpäeva jooksul kätte saanud, peab ta viivitamatult ühendust võtma Ühisraha halduriga ühel sobival suhtlusviisil (tel: +372 6 280 280, e-post: kaart@kreditex.ee).

3.2. Peale Kreditexi krediitkaardi saamist tuleb see aktiveerida iseteeninduse kaudu. Pärast aktiveerimist Klient saab Tehinguid teha.

3.3. Kreditexi virtuaalne krediitkaart 

3.3.1. Kreditexi virtuaalne krediitkaart genereeritakse automaatselt veebilehe www.kreditex.ee iseteeninduses. Kliendil on võimalik tellida Kreditexi virtuaalne krediitkaart järgides veebilehe juhiseid.

3.4. Kreditexi virtuaalne krediitkaart omab ja sisaldab kõik plastkaardiga sarnased andmed, sealhulgas kaardi numbrit, aegumiskuupäeva ja CVV-numbrit (st kaardi tagaküljel olev 3-kohaline kood).

3.5. Kreditexi virtuaalne krediitkaart salvestatakse parooliga kaitstud isiklikule iseteeninduskontole.

 

4. Kreditexi krediitkaardi kasutamine

4.1. Pärast Kreditexi krediitkaardi aktiveerimist võib Klient seda kasutada vastavalt käesolevatele tingimustele ning kasutuspiirangutele:

4.1.1. sooritada POS-tehingud ja veebimaksed või sooritada tehingud sularahaautomaadi kaudu;

4.1.2. kasutades Kreditexi virtuaalset krediitkaarti – internetimaksete tegemiseks eeldusel, et müüja aktsepteerib tasumiseks Mastercardi deebetkaarti.

4.2. Ühisraha ei saa garanteerida, et Kreditexi krediitkaarti aktsepteeritakse igal pool. See sõltub konkreetse müüja või teenuseid pakkuva ettevõtte tingimustest.

4.3. Tehingu sooritamisel peab Klient veenduma, et tema saldol on piisavalt raha, et katta konkreetse Tehingu summa. Tehingu summa, sealhulgas sularahaautomaadist sularaha väljavõtmise tasu, arvutakse automaatselt maha Kaardi konto jäägilt.

 

5. Tehingute autoriseerimine

5.1. Kliendil palutakse iga tehing autoriseerida selle algatamise ajal Kreditexi plastik-/virtuaalkrediitkaardiga. Tehing loetakse Kliendi poolt autoriseerituks, kui Klient:

5.1.1. autoriseeris POS-tehingu, järgides kaupmehelt või jaemüüjalt saadud juhiseid, mis võivad hõlmata järgmist: (i) PIN-koodi sisestamine; (ii) kassakviitungile alla kirjutamine; (iii) Kreditexi krediitkaardi sisestamine kaardilugejasse makse sooritamiseks; (iv) libistades Kreditexi krediitkaarti läbi lugeja;

5.1.2. autoriseeris veebitehingu, järgides veebipoe müüja või jaemüüja juhiseid ja edastades Kreditexi plastik-/virtuaalkrediitkaardi andmed;

5.1.3. autoriseeris pangaautomaadi tehingu, sisestades sularahatehingu tegemiseks Kreditexi krediitkaardi ja oma PIN-koodi.

5.2. Klient võib oma Tehingu tühistada või tagasivõtta mis tahes ajal, kasutades määratud suhtlusviise ja peale isiku tuvastust. Kui tehing oli tagasivõetud, siis Tehingu tagasivõtmise avaldust ei saa tühistada, välja arvatud POS-tehingute puhul, kus müüja saab kokkuleppel kliendile raha tagastada.

5.3. POS-tehingu, veebitehingu või sularahaautomaaditehingu autoriseerimise saab Walletto kätte ajal, kui saab POS-juhise kaupmehelt või sularahaautomaadilt. Autoriseerimisandmed saadetakse kohe ja on ebatõenäoline, et tehingut on võimalik tühistada enne, kui Walletto selle juhise kätte saab.

 

6. Kreditexi krediitkaardi blokeerimine ja Tehingute tagasivõtmine

6.1. Ühisraha võib igal ajal peatada, vähendada või tühistada Kreditexi krediitkaardi kehtivuse või keelduda Kreditexi krediitkaardi väljastamisest või asendamisest, järgmistel põhjustel:

6.1.1. mures Kreditexi krediitkaardi turvalisuse pärast;

6.1.2. kahtlustab, et Kreditexi krediitkaarti kasutatakse volitamata, ebaseaduslikul või petturlikul viisil.

6.1.3. vastavalt seadusele;

6.1.4. Kreditexi krediitkaart on varastatud või kadunud (vt edasi punkt 8);

6.1.5. kui Ühisrahaga laenuleping lõpetatakse.

6.2. Kreditexi krediitkaardi piiramisest või tühistamisest ning selle põhjustest Ühisraha teavitab Klienti telefoni või e-posti teel, kui tegemist on seadusliku meetmega ega kujuta ohtu turvameetmetele.

6.3. Ühisraha deblokeerib Kliendi Kreditexi krediitkaardi blokeeringu ja taastab juurdepääsu isiklikule iseteeninduskontole pärast kaardi blokeerimise või tühistamise põhjuste kõrvaldamist.

6.4. Ühisraha võib keelduda Tehingu menetlemisest, kui:

6.4.1. kahtlustab, et Klient tegutseb käesolevaid tingimusi rikkudes;

6.4.2. kahtlustab, et tehing on kahtlane või ebaseaduslik;

6.4.3. Kliendi poolt sooritatava Tehingu summa ületab Vaba Saldo;

6.4.4. Tehingu sooritamine on võimatu vigade, rikete (tehniliste või muude) või kaupmeeste, sularahaautomaatide, operaatorite, maksesüsteemide, kaardivõrkude või Tehinguid töötlevate makseskeemide tõttu;

6.4.5. isikut tõendav dokument on aegunud ja Klient ei ole meile esitanud kehtivat isikut tõendavat dokumenti.

6.5. Tehingu menetlemise keeldumise korral, välja arvatud juhtudel, kui kaardiomaniku teavitamine võib ohustada turvameetmeid või olla ebaseaduslik, teavitatakse sellest Klienti Tehingu toimumise päevale järgneva päeval enne tööpäeva lõppu. Tavaliselt kuvatakse teave tehingu vea kohta koheselt kaupmehe makseterminalis või kaupmehe veebilehel või sularahaautomaadi ekraanil, kuid teatud juhtudel Ühisraha võib klienti teavitada telefoni või e-posti teel. Pärast seda teadet on vaja võtta Ühisrahaga ühendust sobivate suhtluskanalite kaudu (telefon: +372 6 280 280, e-post: kaart@kreditex.ee) ja täpsustada Tehingust keeldumise põhjust.

 

7. Kreditexi krediitkaardi turvalisus 

7.1. Oluline on, et Klient rakendaks piisavaid ettevaatusabinõusid Kreditexi krediitkaardi andmete hoidmiseks. Kreditexi krediitkaarti ei tohi kolmandatele isikutele kasutamiseks üle anda. Samuti peab oma PIN-koodi turvaliselt hoidma, mitte avaldama ega andma kasutamise õigust kõrvalistele isikutele.

7.2. Kreditexi krediitkaardi kaotsimineku või varguse korral või kui Kliendil tekib kahtlus, et tema PIN-kood on kellelegi teada, järgige punktis 8 toodud juhiseid. Kui keegi teine ​​kasutab mõnda Kliendi kaarti ilma tema nõusolekuta ja Klient ei ole sellest teavitanud Ühisraha vastavalt lõikes 8 sätestatud kohustustele võib Klient kaotada kaardikontol olevad rahalised vahendid.

7.3. Peate oma PIN-koodi alati salajas hoidma. Kui Kliendil on kahtlus, et keegi teine ​​teab tema PIN-koodi, peab klient sellest võimalikult kiiresti teatama Ühisrahale.

7.4. Ühisrahal on õigus Kreditexi krediitkaart igal ajal lõpetada, kui mõni nendest Tingimustest ei ole täidetud või rikutud.

7.5. Ühisraha soovitab Kliendil regulaarselt kontrollida isikliku konto Tehingute ajalugu, tuvastamaks Kreditexi krediitkaardi võimalikku volitamata kasutamist ja kontrollida kahtlaseid Tehinguid. Aruanne on teie isiklikul iseteeninduskontol saadaval 18 kuud. Aruandes kuvatakse järgmine teave:

7.5.1. tehingu identifitseerimisandmed;

7.5.2. tehingu summa, mis debiteeriti Kreditexi krediitkaardilt;

7.5.3. komisjonitasu suurus iga Tehingu eest (kui see on kohaldatav);

7.5.4. vahetuskurss (kui see on kohaldatav), mida rakendati igale Tehingule;

7.5.5. Tehingu autoriseerimise kuupäev (käesolevate tingimuste p 5.4.3.).

 

8. Turvarikkumistest teavitamine ja volitamata või ebakorrektse Tehingu sooritamine.

8.1. Kui on teave, et:

8.1.1. Kreditexi krediitkaart on kadunud, varastatud või omastatud;

8.1.2. PIN-kood või muu turvateave on omastatud või teada või kasutatud isiku poolt, kellel pole selleks volitusi, peab Klient sellest koheselt Ühisrahale teatama, helistades teenindusliinile.

8.2. Kui Kliendi arvates, sooritatud Tehing, mis oli Kliendi poolt autoriseerimata, on tehtud või et Tehing on sooritatud ebakorrektselt, tuleb Ühisrahaga viivitamatult ühendust võtta mis tahes kättesaadaval viisil. Tehingu protestimiseks tuleb täita avaldus ja esitada see Ühisrahale edasiseks läbivaatamiseks. Ebaseadusliku või volitamata Tehingu uurimise eest esitatakse arve vastavalt kehtivale hinnakirjale.

 

9. Protesteeritud tehingute tagasimaksed

9.1. Tingimusel, et Klient on teavitanud Ühisraha vastavalt punktile 8.2. autoriseerimata või ebakorrektse Tehingu kohta on tal õigus saada selle Tehingu eest raha tagasi hiljemalt 13 kuu jooksul alates tehingu tegemise kuupäevast.

9.2. Kui selline Tehing tehti Kreditexi krediitkaardi andmete kaotsimineku, varguse või omastamise või Kliendi isiklikule kontole ebaseadusliku juurdepääsu või PIN-koodi või muu salajase teabe hankimise tagajärjel, hüvitakse Kliendile tehingu summa, millest lahutatakse 50 eurot isiklik omavastutus.

9.3. Kui volitamata Tehing tekkis kliendi pettuse, tahtliku või raske hooletuse tõttu, Klient ei kasutanud Kreditexi krediitkaarti käesolevate Tingimuste kohaselt (sealhulgas kohustus säilitada ja kaitsta plast- ja/või virtuaalsed Kreditexi krediitkaartide andmed), siis kaotatud summat ei hüvitata ning tekkinud kahjude eest vastutab täielikult Klient.

9.4. Kui Kliendile tuleb raha tagastada, tehakse see kohe pärast uurimist. Kui aga Ühisrahal on pärast uurimist alust arvata, et tehing ei olnud autoriseerimata või olemuselt ebakorrektne, siis raha tagastamine tühistatakse ning Ühisrahale ja Wallettole tekkinud kahjude eest vastutab Klient.

 

10. Ühisraha vastutus

10.1. Ühisraha ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad:

10.1.1. mis tahes volitamata Tehingust, mille käigus Klient on käitunud petturlikult või mittenõuetekohaselt kasutanud Kreditexi krediitkaarti;

10.1.2. Ühisrahast mitteolenevad ebatavalised või ettenägematud asjaolud, kus Ühisraha ei suutnud neid tagajärgi vältida ka parimate jõupingutustega;

10.1.3. Kreditexi krediitkaardi aktsepteerimise keeldumisest müüja poolt;

10.1.4. vastavususest juriidilistele või regulatiivsetele nõuetele.

10.2. Ühisraha ei vastuta ka:

10.2.1. töötegevuse rikkumise eest;

10.2.2. sissetuleku, maine, ettevõtte prestiiži, võimaluste või eeldatava säästu kaotuse eest;

10.2.3. mis tahes kaotust või kahju, mis ei tulene otseselt käesolevate tingimuste rikkumisest.

10.3. Ühisraha maksimaalne koguvastutus lepingu, tsiviilõiguse või muude asjaolude eest on piiratud 50 euroga.

10.4. Ühisraha ei garanteeri Kreditexi krediitkaardi vastavust ja täitmist Kliendi nõuetele. Kõik kaardi kasutamisega seotud riskid kannab Klient.

 

11. Omandiõigus ja andmekaitse

11.1. Nende Tingimuste alusel teenuste tõhusaks osutamiseks jagab Ühisraha Wallettoga isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik Ühisraha käesolevatest tingimustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

 

12. Tariifid ja kasutuspiirangud

12.1. Täpsem info Kreditexi krediitkaardile kehtivate tasude ja kasutuspiirangute kohta on leitav kodulehelt www.kreditex.ee.

12.2. Käesolevate Tingimustega nõustudes ja Kreditexi krediitkaardi taotlemas nõustub Klient tasuma kehtivad tasud.

 

13. Kliendi isikuandmed

13.1. Klient kinnitab, et tema esitatud teave on tõene, täpne ja ajakohane.

 

14. Andmekaitse ja töötlemisviisid

14.1. Ühisraha kontrollib ja töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid vastavalt käesolevatele tingimustele ja privaatsuspoliitikale.

14.2. Kõik kahtlused vale- või ebaõigete andmete esitamises registreeritakse nõuetekohaselt.

14.3. Klient ei tohi edastada Ühisrahale isikuandmeid kolmanda isiku kohta ilma kolmandalt isikult eelneva nõusolekuta.

14.4. Kreditexi krediitkaarte puudutavate kaebuste ja pretensioonidega saab Klient Wallettoga otse ühendust võtta, saates e-kirja aadressile cards@walletto.eu või helistades telefonil +370 6014 8437. Kliendi avaldust vaadatakse läbi 8 nädala jooksul alates selle kättesaamisest. Walletto teavitab Klienti viivitamatult kaebuse või nõude käsitlemise oleku muutustest.

14.5. Kõik nõuded või kaebused võib saata ka Leedu finantsregulaatorile: Leedu Pangale.

14.6. Klient võib Kreditexi krediitkaardi kohta kaebuse esitada ka Euroopa Komisjoni veebipõhisele vaidluste lahendamise platvormile aadressil www.ec.europa.eu/odr. Platvorm on veebipõhine platvorm, mis on loodud selleks, et aidata tarbijaid, kes on ostnud veebist kaupu, teenuseid või digitaalset sisu. Platvorm pakub tasuta juurdepääsu sõltumatutele alternatiivsetele vaidluste lahendamise teenustele.

 

15. Vaidluste lahendamine

15.1. Kui Kliendil tekib vaidlusi Kreditexi krediitkaardiga sooritatud ostude üle, peab Klient need lahendama isikuga, kellelt ta toote või teenuse ostis. Ühisraha ei vastuta Kreditexi krediitkaartidega ostetud kaupade või teenuste kvaliteedi, ohutuse, seaduslikkuse ega muu aspekti eest.

15.2. Klient peab meeles pidama, et pärast Kreditexi krediitkaardi kasutamist ostu sooritamiseks või sularaha väljavõtmiseks loetakse Tehing sooritatuks ning seda ei ole võimalik tagasi kutsuda.

15.3. Kui kohus või pädev asutus otsustab, et mõni nende tingimuste säte (või mis tahes sätte osa) on kehtetu, ebaseaduslik või jõustamatu, siis see säte lõpetatakse ja kõik muud käesolevate tingimuste sätted jäävad kehtima.

15.4. Käesolevaid tingimusi reguleerivad Eesti seadused ja need kuuluvad Eesti kohtute ainupädevusse.

 

16. Kliendi kinnitused

16.1. Klient kinnitab, et ta käesolevaga tunnistab, et antud tingimused on läbi lugenud ja neist aru saanud ning nõustub neid järgima.

16.2. Klient kohustub jälgima Kreditexi krediitkaardi tingimuste täitmist laenulepingu kehtivusajal ja kuni kaardi kehtivusaja lõpuni.

Kreditexi krediitkaardi kasutamispiirangud

Vastavalt Tingimustele on Kreditexi krediitkaardile kehtestatud järgmised piirangud:

– maksimaalne kuulimiit (Tehingute koguväärtus kalendrikuu jooksul) ei tohi ületada 5000 EUR (viis tuhat eurot), või samaväärne summa muus valuutas.

– maksimaalne sularahatehingute kuulimiit (sularaha väljavõtmise summa kalendrikuu jooksul) ei tohi ületada 2500 EUR (kaks tuhat viis sada eurot), või samaväärne summa muus valuutas. 

– ühe sularahatehingu maksimaalne summa sularahaautomaadis on 500 EUR (viissada eurot), või samaväärne summa muus valuutas.

Nõuded laenuvõtjale:

  • Täisealine
  • Eesti residendi staatus
  • Omab püsivat sissetulekut, töötasu või muud sissetulekut vähemalt 400 € kuus.

Hinnakiri

Kreditex krediidikaardi teenustasuPlastikkaartVirtuaalkaart
Kreditex krediidikaardi teenustasu
Kaardi tellimine
Plastikkaart
tasuta
Virtuaalkaart
tasuta
Kreditex krediidikaardi teenustasu
Krediidisumma laekumine kaardile
Plastikkaart
tasuta
Virtuaalkaart
tasuta
Kreditex krediidikaardi teenustasu
Igakuine kaardi teenustasu
Plastikkaart
tasuta
Virtuaalkaart
tasuta
Kreditex krediidikaardi teenustasu
Kontojäägi läbivaatamine sularahaautomaadis
Plastikkaart
0,75 €
Kreditex krediidikaardi teenustasu
Sularaha väljavõtmine EL'i sularahaautomaadis
Plastikkaart
1€ +0,75%
Kreditex krediidikaardi teenustasu
Sularaha väljavõtmine mitte-EL'i sularahaautomaadis
Plastikkaart
2€ +2%
Kreditex krediidikaardi teenustasu
Konverteerimistasu
Plastikkaart
2%
Virtuaalkaart
2%
Kreditex krediidikaardi teenustasu
Interneti-tehingu vaidlustamine
Plastikkaart
20,00 €
Virtuaalkaart
20,00 €
Kreditex krediidikaardi teenustasu
Kaardi asendus
Plastikkaart
5,00 €
Virtuaalkaart
5,00 €
Kreditex krediidikaardi teenustasu
Kaardi kohaletoimetamine määratud aadressile
Plastikkaart
tasuta
Virtuaalkaart
tasuta

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Väikelaenu hinnakirjaga saate tutvuda siit: https://www.kreditex.ee/vaikelaen/

Mis on Kreditexi krediitkaart?

Kreditex pakub füüsilist ja virtuaalset Mastercard ettemaksukaarti, mis on välja antud ühisbrändi programmi raames koostöös Walletto UAB-ga.

Kreditex krediitkaarti saavad kasutada täisealised Eesti residendid. Kreditex krediitkaarti saab tellida iseteenindusportaalis, esitades väikelaenu taotluse ja valides laenusumma kaardile kandmise võimaluse. Kaarti saab kasutada sellel oleva summa ulatuses, iga ost arvatakse kaardi saldolt maha.

Kreditex Ühisraha eelised

Enam kui 80 000
rahulolevat
klienti
Üle 50 000
väljastatud
laenu
Üle 10 aasta
tegutsenud kohalik ettevõte

Korduma Kippuvad Küsimused

Kes saab Kreditexi krediitkaarti kasutada?

Kreditexi krediitkaart on kasutamiseks täisealisele Eesti residendile.

Kuidas Kreditexi krediitkaardile raha lisada?

Kaardile saab raha lisada vormistades väikelaenu.

Kuidas ma saan teada, kui palju on mu Kreditexi krediitkaardil vaba limiiti?

Kaardi saldot ja tehingute infot saate vaadata iseteeninduses www.kreditex.ee ja füüsilise kaardi saldot näeb ka pangaautomaadis.

Kui palju Kreditexi krediitkaart maksab?

Kaart väljastatakse väikelaenu taotlemisel tasuta. Kaardil olevale summale rakendub väikelaenu lepingus märgitud intressimäär.

Kuidas aktiveerida Kreditexi krediitkaart?

Kaardi saate aktiveerida iseteeninduses. Aktiveerimisel saate luua 3D parooli nii füüsilise kui virtuaalkaardi veebiostude jaoks.

Mis on minu plastkaardi PIN-kood?

PIN-koodi saate luua iseteeninduses ning seejärel kinnitage see pangaautomaadis. Seejärel on Kreditexi krediitkaart sularahaautomaatides ja kauplustes kasutamiseks valmis.

Mida teha, kui minu kaardi andmed on varastatud ja sellega on tehtud ebaseaduslikke tehinguid?

Teavitage koheselt Kreditexi e-maili aadressile kaart@kreditex.ee ja esitage avaldus tehingu annulleerimiseks. Kaarditehinguid on võimalik vaidlustada kuni 13 kuu jooksul alates tehingu kuupäevast. Kliendi omavastutus on sel juhul 50 eurot.

Mida teha, kui mu Kreditexi krediitkaart on kadunud või varastatud?

Blokeerige kaart iseteeninduses või teavitage viivitamatult haldurit e-posti aadressil kaart@kreditex.ee.

Kuidas ma saan tellida uue Kreditexi krediitkaardi, kui see on kadunud või varastatud?

Telli iseteenindusest uus kaart. Uue kaardi maksumus arvestatakse maha kaardikonto vabast jäägist vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Esita Taotlus