Privaatsuseeskiri 

AB Kreditex AS (edaspidi: Kreditex) töötleb kasutaja poolt Kreditexile esitatud ja Kreditexi poolt kasutaja kohta kogutud isikuandmeid seadusega lubatud viisil ja ulatuses. Isikuandmete töötlemise eesmärk on kasutajate või kasutaja ja Kreditexi vahel sõlmitud lepingute täitmine ja Kreditexile seadusest tulenevate kohustuste nõuetekohane täitmine. Kasutaja isikuandmete töötlemisel rakendab Kreditex kõiki seadustega nõutavaid hoolsus- ja turvameetmeid, millega tagatakse kasutaja isikuandmete eesmärgipärane töötlemine ning kaitstakse isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

1.    ISIKUANDMED

1.1.    Isikuandmed käesoleva eeskirja tähenduses on kõik füüsilist isikut käsitlevad ja tema kohta kogutavad andmed, mis võimaldavad teda identifitseerida. Oma teenuste osutamiseks peab Kreditex koguma kasutajate kohta muu hulgas järgmisi andmeid:
•    isiku identifitseerimiseks ja temaga ühenduse võtmiseks vajalikud andmed (nt nimi, sünniaeg, e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress);
•    kui kasutaja soovib võtta laenu, siis teave, mis on vajalik kasutaja krediidivõimelisuse hindamiseks;
•    teave kasutaja tehingute ja muude toimingute kohta (maksete, taotluste, lepingute andmed ja muud Kreditexi portaali teenuste kasutamisega seotud andmed);
•    teave kasutajakonto kasutamise kohta (sisselogimis- ja salasõna andmed, IP-aadress ja muud konto kasutamisega seotud andmed);
•    registreeritud suhtlus Kreditexiga (nt Kreditexi portaali kaudu, e-posti või telefoni teel edastatud soovitused, märkused, taotlused, päringud, kaebused).

2.    ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

2.1.    Isikuandmete töötlemine tähendab kõiki isikuandmetega tehtavaid toiminguid, muu hulgas kasutaja isikuandmete kogumine, salvestamine, hoidmine, korrastamine, kasutamine, parandamine, edastamine ja kustutamine Kreditexi poolt. Kõiki eespool loetletud toiminguid käsitletakse isikuandmete töötlemisena olenemata sellest, kas need on automaatsed või mitte.
2.2.    Isikuandmete vastutav töötleja on:

    AB Kreditex AS
    registrikood: 12041659
    aadress: Rävala puiestee 8c, 10143 Tallinn, Harju maakond, Eesti

2.3.    Kreditex haldab kasutajate isikuandmeid ja muud teavet sisaldavat andmebaasi, mis kajastab eelkõige kasutajate järgmisi isikuandmeid:
•    ees- ja perekonnanimi;
•    sünniaeg;
•    elukoht ja/või asukoht;
•    sidevahendite andmed (telefon, e-post jne);
•    suhtluskeel;
•    pangakonto andmed;
•    isikut tõendava dokumendi andmed;
•    finantsandmed (muu hulgas andmed sissetulekute, võlgnevuste ja varasema maksekäitumise kohta, samuti andmed kasutajaga seotud isikute kohta)
•    kasutajakonto andmed (sisselogimisandmed, IP aadress, portaalis registreerumise algus ja lõpp jne);
•    muu teave, mille kasutaja on Kreditexile esitanud või mille Kreditex on omal algatusel seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks kogunud seadusega lubatud allikatest (sh meedia ja interneti kaudu);
•    teave lepingute kohta, mille kasutaja on portaali kaudu sõlminud;
•    teave lepingute täitmise kohta või täitemenetluste kohta.
2.4.    Kreditex võib töödelda muud kasutajaga seotud teavet, kui selleks on põhjendatud vajadus seoses lepingute täitmisega ja kui selliste andmete töötlemine ei ole seadusega vastuolus.
2.5.    Hetkel, mil kasutaja on loonud kasutajakonto Kreditexi portaalis, loetakse, et kasutaja on andnud Kreditexile nõusoleku käesolevates tingimustes kirjeldatud isikuandmete töötlemiseks (sh kasutaja isikuandmete edastamiseks ja avalikustamiseks käesoleva eeskirja punktis 5 toodud alustel ja ulatuses).
2.6.    Isikuandmete töötlemine toimub Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi isikuandmete kaitset puudutavate õigusaktide alusel reeglina Euroopa Liidu territooriumil. Kui isikuandmete töötlemine toimub kolmandas riigis, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, järgitakse seejuures Euroopa Liidus kehtivaid reegleid isikuandmete edastamiseks kolmandasse riiki.

3.    ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK

3.1.    Kreditexi peamised eesmärgid kasutaja isikuandmete töötlemisel on järgmised:
•    kasutajaga suhtlemiseks ja talle teadete edastamiseks;
•    vajadusel kasutaja krediidivõimelisuse hindamiseks;
•    kasutaja õiguspärane identifitseerimise tagamiseks;
•    lepinguliste finantskohustuste viivitamatu nõuetekohane täitmise tagada;
•    võimaldada Kreditexil edastada kasutajale Kreditexi tooteid ja nendega seotud reklaammaterjale ja/või teateid, samuti Kreditexiga samasse kontserni kuuluvate isikute või Kreditexi kolmandatest isikutest koostööpartnerite tooteid ja/või reklaammaterjale ja/või teateid;
•    analüüsida kasutaja rahulolu ning eelistusi seoses Kreditexi ja temaga samasse kontserni kuuluvate isikute toodete ja teenustega, et tõhustada toodete ja teenuste arendamist ja turundust.
3.2.    Kreditex võib töödelda kasutaja isikuandmeid ka muudel eesmärkidel, kui need on vajalikud seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või kui sellised eesmärgid on õigustatud kasutajatega ja/või kasutajate vahel sõlmitud lepingute täitmiseks.

4.    ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

4.1.    Kreditex töötleb kasutaja isikuandmeid õiglaselt, seaduses ettenähtud viisil ja ulatuses.
4.2.    Kreditex ja tema töötajad võtavad kasutaja isikuandmete töötlemisel kõik seadusega ettenähtud hoolsus- ja turvameetmed, tagamaks, et kasutaja isikuandmeid töödeldakse üksnes eesmärgipäraselt, ja kaitsmaks kasutaja isikuandmeid tahtmatu või loata kasutamise, avalikustamise või   hävitamise eest.
4.3.    Kreditex võimaldab kasutaja isikuandmetele juurdepääsu üksnes
•    oma töötajaile, kellega on sõlmitud mitteavalikustamisleping;
•    kolmandale isikule, kes töötleb andmeid Kreditexs nimel ja kellega on sõlmitud mitteavalikustamisleping.
4.4.    Kreditex välistab kolmandate isikute loata juurdepääsu kasutaja isikuandmetele ja portaali andmebaasile, mis selliseid andmeid sisaldab.

5.    ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA AVALIKUSTAMINE

5.1.    Kreditex võib edastada kasutaja isikuandmeid kooskõlas kasutamistingimuste ja seadusega, eelkõige:
•    kolmandatele isikutele, kes täidavad Kreditexi antud töötlemisülesandeid;
•    krediidiasutustele kasutaja identifitseerimiseks, kui see on vajalik;
•    isikutele, kelle majandus- ja kutsetöö hõlmab inkassoteenuseid ja muid sellega seotud teenuseid kasutaja lepingulis(t)e võlgnevus(t)e sissenõudmiseks;
•    teistele kasutajatele, et hõlbustada kasutajate vahel lepingute sõlmimist ja täitmist;
•    isikutele, kellele Kreditex peab kasutaja isikuandmed edastama seaduse alusel;
•    isikule, kes osutab Kreditexile raamatupidamisteenuseid, samuti isikutele, kes osutavad õigusabi seoses kasutajatega või kasutajate vahel sõlmitud lepingutega;
•    Kreditexiga samasse gruppi kuuluvatele isikutele, kui see on vajalik kasutajale tema poolt soovitud teenuste osutamiseks.
        Kõigil muudel juhtudel on Kreditexil õigus edastada kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele vaid juhul, kui on põhjendatud huvi tagada kasutajatega või kasutajate vahel sõlmitud lepingute täitmine ja teabe edastamine sellisele isikule ei ole vastuolus seadusega.
5.2.    Kui kasutaja on andnud Kreditexile eraldi asjakohase nõusoleku, võib Kreditex kasutaja isikuandmed (eelkõige kasutaja nime ja e-posti aadressi) edastada isikutele, kellele Kreditex on teinud ülesandeks Kreditexi toodete turundamise ja reklaamimise kasutajale.
5.3.    Finantsvõlgnevuste korral, mis tulenevad kasutaja portaali kaudu sõlmitud lepingutest, võib Kreditex avalikustada kasutaja isikuandmeid (eelkõige nimi, isikukood/registrikood, võlgnevuse summa) sellisel viisil ja korras ning selliste kanalite kaudu, mis ei ole seadusega keelatud. Kui kasutaja nõusolek isikuandmete avalikustamises on ette nähtud seaduses, loetakse, et kasutaja andis Kreditexile sellise nõusoleku registreerumisel.
5.4.    Sõlmitud/sõlmitavate lepingute alusel nõustub Kreditex kohustama kõiki kolmandaid isikuid, kellele kasutaja isikuandmed edastatakse, töötlema kasutaja isikuandmeid üksnes eespool ja kasutustingimustes kirjeldatud eesmärgil.

6.    KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED SEOSES ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA

6.1.    Kasutaja nõustub edastama Kreditexile käesolevates tingimustes kirjeldatud vajalikud isikuandmed, mis peavad olema õiged, kehtivad ja täielikud.
6.2.    Kasutaja nõustub Kreditexi viivitamata teavitama isikuandmete muudatustest, samuti isikuandmete ebaõigsusest või kehtetusest, esitades Kreditexile ebaõigete ja/või kehtetute isikuandmete asendamiseks ka õiged ja kehtivad isikuandmed.
6.3.    Kasutaja vastutab Kreditexi portaali kasutamise ajal täielikult oma õigete ja kehtivate isikuandmete eest.
6.4.    Kasutaja võib Kreditexilt igal ajal nõuda teavet Kreditexi poolt tema kohta kogutud isikuandmete kohta ja isikute kohta, kellele Kreditex on kasutaja isikuandmeid edastanud.  Selleks esitab kasutaja Kreditexile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis asjakohase taotluse. Kreditex rahuldab taotluse viie (5) tööpäeva jooksul pärast kasutajalt taotluse saamist. Kreditex võib eespool osutatud teabe edastamisest keelduda seaduses ettenähtud juhtudel ja ulatuses.
6.5.    Kasutaja võib nõuda, et Kreditex lõpetaks isikuandmete töötlemise, ja Kreditex peab kasutaja isikuandmete töötlemise lõpetama, kui kasutaja on nõuetekohaselt täitnud kõik Kreditexiga ja/või teise kasutajaga sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused ning kasutaja lepingud Kreditexiga ja/või teise kasutajaga lõpetatakse.