Pressiteade6. november 2023


Kreditex ja Ühisraha: täidame kõik oma kohustused investorite ja klientide ees

Finantsinspektsiooni otsus tunnistada kehtetuks AB Kreditex AS-i ja Ühisraha OÜ krediidi- ja hüpoteekrediidiandja ning -vahendaja tegevusload, tähendab, et ettevõtted ei saa jätkata krediidiandjana ja väljastada uusi laene, kuid peavad tasuma jätkuvalt oma lepingulised kohustused. AB Kreditex ning Ühisraha teevad seda sama investorite ees.

„Ühisraha laenuportfelli maht on ligi 9 miljonit eurot ning kogu investoritelt kaasatud raha on tagatud laenude ja muude varadega,“ selgitas Ühisraha OÜ juhatuse liige Jekaterina Rozenštrauch. „Investorid saavad kõik raha lähtuvalt lepingutest tagasi. Kreditex ja Ühisraha on maksujõulised ning täidavad oma kohustused partnerite ees. Laenuvõtjad saavad ja peavad jätkama oma kohustute täitmist AB Kreditexi ja Ühisraha OÜ ees lähtuvalt lepingutest, selleks takistusi ei ole.“

„Kuna krediidivahendajana on Ühisraha OÜ kohutused kaetud varadega, mille tagastamistähtaeg on keskmiselt kaks aastat, peame uue olukorraga kohanema ning tegema täpsed plaanid, kuidas ettevõte saab oma kohustusi täita lähtuvalt Finantsinspektsiooni otsusest,“ rääkis Jekaterina Rozenštrauch. „Vaatamata sellele, et peame Finantsinspektsiooni otsust mitte õiguspäraseks ning tegevusloa kehtestuks tunnistamist mitte proportsionaalseks, lähtume edasises tegevuses otsusest: uusi laene ei väljasta ning täidame osapoolte ees oma lepingulisi kohustusi.“

„Kreditexil tegevusluba nõudvaid krediidilepinguid ei ole,“ selgitas AB Kreditex AS-i juhatuse liige Konstantin Esolainen. „Eeldame, et laenuvõtjad jätkavad oma kohustuste täitmist, mis võimaldab Kreditexil ning Ühisrahal teha sama. Oleme kõigile oma koostööpartneritele usaldusväärne partner ning vaatamata Finantsinspektsiooni otsusele oleme seda ka edaspidi.“

Täiendav informatsioon:
Konstantin Esolainen, AB Kreditex AS juhatuse liige
Telefon: +372 523 4094, e-mail: konstantin.esolainen@kreditex.ee
Jekaterina Rozenštrauch, Ühisraha OÜ juhatuse liige
Telefon: +372 513 0769, e-mail: jekaterina.rozenshtrauch@uhisraha.ee

Klienditoe kontaktid:
Laenud
Telefon: +372 6 280 280, e-mail: info@kreditex.ee
Investeeringud
Telefon: +372 6 580 580, e-mail: invest@uhisraha.eeПресс-релиз6. ноября 2023


Kreditex и Ühisraha: выполним все свои обязательства перед инвесторами и клиентами

Решение Финансовой инспекции об отзыве лицензий кредитных и ипотечных кредиторов и посредников у AB Kreditex AS и Ühisraha OÜ означает, что эти компании не смогут продолжать свою деятельность в качестве кредиторов и выдавать новые кредиты, но должны будут продолжать выполнять свои договорные обязательства.

"Кредитный портфель Ühisraha около 9 млн. евро, и все деньги, привлеченные от инвесторов, обеспечены кредитами и другими активами", - пояснила Екатерина Розенштраух, член правления Ühisraha OÜ. "Инвесторы получат все деньги обратно в соответствии с договорами, Kreditex и Ühisraha являются платежеспособными предприятиями и выполняют свои обязательства перед партнерами. Заемщики могут и должны продолжать выполнять свои обязательства перед AB Kreditex AS и Ühisraha OÜ в соответствии с договорами, никаких препятствий для этого нет".

"Обязательства Ühisraha OÜ как кредитного посредника покрываются активами со средним сроком погашения два года, поэтому нам необходимо адаптироваться к новой ситуации и составить точные планы, как компания сможет выполнять свои обязательства в свете решения Финансовой инспекции", - сказала Екатерина Розенштраух. "Несмотря на то, что мы считаем решение Финансовой инспекции неправомерным, а признание лицензии недействительной - несоразмерным, мы будем действовать на основании принятого решения: не будем выдавать новых кредитов и выполним свои договорные обязательства перед сторонами".

"У компании Kreditex нет кредитных договоров, требующих наличия лицензии", - пояснил Константин Эсолайнен, член правления AB Kreditex AS. "Мы исходим из того, что заемщики будут продолжать выполнять свои обязательства, что позволит Kreditex и Ühisraha делать то же самое. Мы являемся надежным партнером для всех наших партнеров и останемся им, несмотря на решение Финансовой инспекции".

Дополнительная информация:
Константин Эсолайнен, член правления AB Kreditex AS
Телефон: +372 523 4094, e-mail: konstantin.esolainen@kreditex.ee
Екатерина Розенштраух, член правления Ühisraha OÜ
Телефон: +372 513 0769, e-mail: jekaterina.rozenshtrauch@uhisraha.ee

Контакты службы поддержки клиентов:
Отдел кредитования
Telefon: +372 6 280 280, e-mail: info@kreditex.ee
Отдел инвестиций
Telefon: +372 6 580 580, e-mail: invest@uhisraha.eePressiteade31. oktoober 2023


Kreditex ja Ühisraha: finantsinspektsiooni otsus ei ole sisult ja formaalselt õiguspärane

Finantsinspektsiooni tänane otsus tunnistada AB Kreditex AS-i ja Ühisraha OÜ krediidi- ja hüpoteekrediidiandja ja -vahendaja tegevusload kehtetuks ei ole Kreditex ja Ühisraha hinnangul sisult ja formaalselt õiguspärased ning kahjustab ettevõttete ja nende klientide huve piirates paljude klientide võimalusi saada Eesti turult neile sobivat finantsteenust.

„Peame väga kahetsusväärseks, et Finantsinspektsioon on langetanud otsuse, mis AB Kreditex ASi ning Ühisraha OÜ hinnangul ei ole formaalselt õiguspärane, ei tugine faktidele ning kahjustab ettevõtlusvabadust ja mõlema ettevõtte klientide huve,“ selgitas AB Kreditex AS-i juhatuse liige Konstantin Esolainen. „Oleme täitnud kõiki seadusest tulenevaid kohustusi nii riigi, klientide kui ka Finantsinspektsiooni ees.“

„Finantsinspektsioon on üksikute näidete põhjal teinud ekslikke, kontekstiväliseid ja kaugeleulatuvaid järeldusi, jättes sealjuures arvesse võtmata, et nad tuginevad üksikutele e-kirjadele kokku 7-aastase perioodi jooksul,“ ütles Konstantin Esolainen. „Kreditex ja Ühisraha on juhitud nende juhatuse liikmete poolt ning juhatuse liikmed on langetanud ka kõik ettevõte otsused.“

„Nii Kreditexi kui ka Ühisraha tegevus vastab kehtivatele tegevusloa andmise tingimustele,“ ütles Ühisraha OÜ juhatuse liige Jekaterina Rozenštrauch. „Ühisraha hinnangul ei ole Finantsinspektsiooni otsus proportsionaalne, kuna piirab finantsteenuste mitmekesisust turul vaatamata asjaolule, et oleme täitnud kõiki kohustusi, mis meile on pandud ja lähtunud kõiges seadusest.“

„Kujunenud olukorras seisame kindlasti oma klientide huvide eest, kuid loomulikult teeme igakülgset koostööd Finantsinspektsiooniga, et keerukas olukord kõiki osapooli võimalikult vähe kahjustades lahendada,“ lisas Jekaterina Rozenštrauch.

Täiendav informatsioon:
Konstantin Esolainen, AB Kreditex AS juhatuse liige
Telefon: +372 523 4094, e-mail: konstantin.esolainen@kreditex.ee
Jekaterina Rozenštrauch, Ühisraha OÜ juhatuse liige
Telefon: +372 513 0769, e-mail: jekaterina.rozenshtrauch@uhisraha.ee

Klienditoe kontaktid:
Laenud
Telefon: +372 6 280 280, e-mail: info@kreditex.ee
Investeeringud
Telefon: +372 6 580 580, e-mail: invest@uhisraha.ee
Пресс-релиз31 октября 2023 г.


Kreditex и Ühisraha: решение Финансовой инспекции не является законным по своей сути и содержанию

Принятое сегодня решение Финансовой инспекции об отзыве лицензий у AB Kreditex AS и Ühisraha OÜ как кредитных и ипотечных кредиторов и посредников, по мнению Kreditex и Ühisraha, является неправомерным по своей сути и содержанию, и наносит ущерб интересам компаний и их клиентов, ограничивая возможности многих клиентов получить подходящие им финансовые услуги на эстонском рынке.

"Мы считаем весьма прискорбным, что Финансовая инспекция приняла решение, которое, по мнению AB Kreditex AS и Ühisraha OÜ, не является формально законным, не основано на фактах и наносит ущерб свободе ведения бизнеса и интересам клиентов обеих компаний", - пояснил Константин Эсолайнен, член правления AB Kreditex AS. "Мы выполнили все свои юридические обязательства перед государством, нашими клиентами и Финансовой инспекцией".

"Финансовая инспекция сделала ошибочные, не соответствующие контексту и далеко идущие выводы на основе единичных примеров, не принимая во внимание, что они опираются на отдельные электронные письма за общий период в 7 лет", - сказал Константин Эсолайнен. "Kreditex и Ühisraha управляются членами правления, и члены правления также принимают все решения компании".

"Деятельность как Kreditex, так и Ühisraha соответствует действующим условиям выдачи лицензии", - заявила Екатерина Розенштраух, член правления Ühisraha OÜ. "По мнению Ühisraha, решение Финансовой инспекции не является соразмерным, поскольку оно ограничивает разнообразие финансовых услуг на рынке, несмотря на то, что мы выполнили все возложенные на нас обязательства и соблюдали все требования закона".

"В сложившейся ситуации мы, безусловно, будем отстаивать интересы наших клиентов, но, конечно же, будем в полной мере сотрудничать с Финансовой инспекцией для разрешения сложной ситуации с наименьшим ущербом для всех вовлеченных сторон", - добавила Екатерина Розенштраух.

Дополнительная информация:
Константин Эсолайнен, член правления AB Kreditex AS
Телефон: +372 523 4094, e-mail: konstantin.esolainen@kreditex.ee
Екатерина Розенштраух, член правления Ühisraha OÜ
Телефон: +372 513 0769, e-mail: jekaterina.rozenshtrauch@uhisraha.ee

Контакты службы поддержки клиентов:
Отдел кредитования
Telefon: +372 6 280 280, e-mail: info@kreditex.ee
Отдел инвестиций
Telefon: +372 6 580 580, e-mail: invest@uhisraha.ee


AB Kreditex AS arvamus


Uhisraha OÜ arvamus