Преимущества Ипотечного кредита

Кредит для покупки недвижимости и рефинансирования
Период договора
до 15 лет
Оценочный акт
не обязателен
Возможность кредитного отпуска,
продления срока, а также досрочного погашения кредита

Подача заявки 3 минуты не отходя от компьютера

1
Подать заявку быстро и легко
Воспользуйтесь калькулятором: выберите желаемую сумму кредита и период возврата. На следующем шаге укажите имя, контакты и, при желании, другую дополнительную информацию.
2
Получите деньги после установки ипотеки
Комиссия рассмотрит ходатайство и вышлет первичное предложение в течение 1 рабочего дня. Деньги мы переведем после установки ипотеки у нотариуса.
Калькулятор
Ежемесячный платёж: {{vmBottom.schedule.monthlyPaymentSum}} €
5 000 € 500 000 €
6 мес 15 лет

Для каких целей подходит ипотечный кредит?

Покупка и ремонт недвижимости
Развитие бизнеса
Рефинансирование имеющихся обязательств
Финансирование других больших расходов

Условия

Сумма займаот 5 000 до 500 000 €
Срок возвратаот 6 месяцев до 15 лет с возможностью продления
Ежемесячная платаот 126 €
Залогобязателен
Поручительствообязательно для юридических лиц

Перед заполнением ходатайства на ипотечный кредит, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими документами:

Определения, используемые в договоре

LAENULEPINGUTES KASUTATAVAD MÕISTED

Annuiteetgraafik on Laenusumma tagasimakse graafik, mille puhul Laenusaaja poolt iga kuu Laenuandjale tasumisele kuuluv makse (Laenusumma tagasimakse ja Laenuintressi makse kokku) on kuni Laenusumma tagastamise lõpptähtpäevani võrdne, välja arvatud Laenusumma tagastamise graafiku järgne esimene makse, mis erineb teistest sõltuvalt Lepingu sõlmimise kuupäeva ja esimese maksetähtpäeva vahele jäävast päevade arvust.

Bulletgraafik on Laenusumma tagasimakse graafik, mille puhul igakuiselt tasutakse ainult intressimakseid, Laenusumma põhiosa tagastamine toimub täies ulatuses viimasel kuul koos viimase graafikujärgse intressimaksega.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) on aasta intressimäär Euro-deposiitidele, millega deposiite pakutakse konkreetseteks ajaperioodideks Eurotsooni pankadevahelisel turul ja mis on avaldatud “Reuters” koduleheküljel või muul seda asendaval koduleheküljel.

Fikseeritud intressimäär on Lepingus Laenuandja ja Laenusaaja vahel terveks Lepingu kehtivuse ajaks kokkulepitud intressimäär või teatud ajavahemikeks kokkulepitud intressimäär, mis arvutatakse üksnes kindlaksmääratud protsendimäära alusel.

Fikseerimata intressimäär on intressimäär protsendimäär aastas, mis koosneb baasintressimäärast (EURIBOR) ning sellele lisanduvast marginaalist (laenu intressimäär = baasintressimäär + marginaal).

Hinnakiri on Veebilehel või Laenuandja kontoris avaldatud Laenuandja teenuste hinnakiri.

Kolmas isik on iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Lepingu Pooleks.

Krediidi kogukulu on kõik kulud, kaasa arvatud intress, lepingutasud, maksud ja muud tasud, mida tarbija on kohustatud seoses tarbijakrediidilepinguga maksma ja mis on krediidiandjale teada või peavad teada olema. Krediidi kogukulu arvutamisel ei võeta arvesse notaritasusid, riigilõivu ja tagatise kindlustamisega seotud kulusid.

Krediidi kulukuse määr on Laenusaajale aastas langev Lepingust tulenevate kulude koormus eeldusel, et Leping kehtib tagastamise lõpptähtpäevani. Laenu kulukuse määra arvutamisel ei võeta arvesse kulusid, mida tuleb tasuda Lepingu tulenevate kohustuste rikkumisel, ülekandekulusid, tagatisega seotud kulusid ja muid seadustest sätestatud kulusid.

Kuumakseteta Laenulepingu puhul ei pea Laenusaaja tegema Laenuperioodi jooksul igakuiseid tagasimakseid ning Laenusumma tagastatakse ühekordse tagasimaksena perioodi lõpus. Laenuintress tasutakse Laenuperioodi alguses.

Käendaja on isik, kes võtab endale kohustuse vastutada käendatava isiku võetud laenu eest.

Laenuintress on Laenusaaja poolt maksmisele kuuluv tasu Laenusumma kasutamise eest.

Laenusaaja on isik, kes on sõlminud Laenuandjaga sätestatud tingimustel Lepingu.

Laenusumma on Laenuandja poolt Laenusaajale Lepingus fikseeritud tingimustel kindlaks tähtajaks antav maksimaalne rahasumma, mille Laenusaaja kohustub Laenuandjale koos Laenuintressidega tagastama Lepingus toodud tingimustel ja/või vastavalt Laenusumma tagastamise graafikule.

Laenusumma tagastamise graafik on Lepingu lisa(d), milles on fikseeritud Laenusumma põhiosa tagastamise ja Laenuintressi maksmise tähtpäevad ning Laenusaaja poolt tasumisele kuuluvad vastavad summad.

Laenusumma tagastamise lõpptähtpäev on tähtpäev, millal Laenusaaja peab olema täies ulatuses tasunud Rahalised kohustused Laenuandjale.

Laenutaotleja on isik, kes on esitanud Laenuandjale tahteavalduse üldtingimustes sätestatud tingimustel Lepingu sõlmimiseks.

Leping on Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud Leping koos kõikide muudatuste ja lisadega. Lisaks juhinduvad pooled Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.

Lepingutasu on Laenusaaja poolt tasumisele kuuluv ühekordne tasu Laenuandjale Laenutaotluse menetlemise, rahaliste vahendite korraldamise, Lepingu ja Lepingu muudatuste vormistamise eest. Kahtluste vältimiseks, Laenuandjal on Laenusaaja kohustuste ennetähtaegsel täitmisel õigus kogu Lepingutasule.

Rahalised kohustused on Laenusumma, Laenuintress, viivis, Lepingutasu, hüvitised, muud kulud ja võlgnevuse sissenõudmise kulud.

Tagatisleping tähendab Lepingu nõuetekohase täitmise tagamiseks Laenuandja ja Laenusaaja või Laenuandja ja Kolmanda Isiku vahel sõlmitud või sõlmitavat lepingut (s.h pandi-, käendus- ja/või garantiileping).

Tagatisvara on Tagatislepinguga Laenuandja kasuks koormatud vara.

Veebileht on Laenuandja veebileht www.kreditex.ee.

Võlausaldaja on isik, kellel on võlgniku vastu varaline nõue ning õigus nõuda võlgnikult kohustuse täitmist.

Преддоговорная информация

Lepingueelses teabes toodud tingimused on informatiivsed ja ei ole siduvad. Krediidilepingu sõlmimisel hakkavad Sulle kehtima konkreetses krediidilepingus kokku lepitud tingimused.

Krediidi võtmine, olgu see kinnisvara tagatisel laen, tagatiseta väikelaen, autolaen või liising, on finantskohustus, millega kaasnevad Sulle riskid ja vastutus. Laen sobiv hästi oma äri alustamise või ettevõtte arenduse finantseerimiseks, tarbijal aga suuremate ostude nagu kodutehnika, eluaseme sisustus või remondiga seotud kulude finantseerimiseks, isegi ravikulude katmiseks. Soovitame enne krediidi võtmist see samm hoolikalt kaaluda. Tuleb arvestada sellega, et laen tuleb koos intressi ja muude lepingust tulenevate tasudega tagasi maksta.

VASTUTUSTUNDLIK LAENAMINE

Krediidi taotlemise protsessi vastutustundlikult peab käituma mitte ainult krediidiandja, vaid ka krediidisaaja.

Mõtle hoolikalt läbi, kas krediidi võtmine on ainuke lahendus või on sellele alternatiive, mis on Sinu finantsolukord ning millised elumuutused võivad Sinu krediidi tagasimakse võimet mõjutada. Kui otsustad krediidi kasuks, pea nõu krediidiandja esindajaga või muu finantsteadmisi omava asjatundjaga, kes aitab Sul valida just Sulle sobiva finantskohustuse.  Esita krediidiandjale alati kogu tõele vastav, terviklik ja asjakohane informatsioon Sinu krediidihuvi, finantsolukorra, sissetulekute, kohustuste ja muude tähtsate sajaolude kohta. Krediidi taotlemisel, lisaks informatsiooni esitamisele, tuleb kinnitada, et võetav kohustus vastab Sinu vajadustele ja majanduslikule seisule, mis tähendab, et krediidisumma peab vastama  Sinu reaalsele vajadusele.

Enne krediidilepingu sõlmimist tutvu rahulikult krediidilepingu tingimuste ja Sulle esitatud lepingueelse teabega koos selgitustega, sealhulgas ka tarbijakrediidi teabelehega. Soovi korral saad võrrelda pakkumist teiste krediidiandjate pakkumistega. Pööra tähelepanu sellele, kuidas arvestatakse intressi. Osa krediidiandjatest arvestab intressi krediidisummalt ja osa krediidijäägilt. Parim viis pakkumiste võrdlemiseks on võrrelda krediidikulukuse määra (KKM).

KREDIIDILEPINGUGA KAASNEVAD KULUD

Kõik krediidilepinguga seotud kulud tasub krediidisaaja. Krediidile reeglina lisandub krediidilepingu sõlmimise tasu. Seega arvesta sellega, et Sinu arvelduskontole võib laekuda väiksem summa kui krediidilepingus märgitud, kui krediidisummast arvestatakse maha ühekordne lepingutasu. Kokkuleppel krediidiandjaga, saad erandjuhtudel tasuda lepingutasu ka arve alusel, kandes vastava summa krediidiandja arvelduskontole. Pea meeles, et krediit makstakse reeglina välja pärast lepingutasu laekumist krediidiandja kontole. Juhul kui taotletava krediidi eesmärk on Sinu muude kohustuste refinantseerimine ja krediidisumma arvelt tasutakse neid kohustusi, siis Sinu arvelduskontole kantav krediidisumma on ka krediidilepingus märgitust väiksem.

Krediit tuleb Sul tagastada osamaksetena vastavalt krediidilepingu osaks olevale maksegraafikule. Osamakseid tasutakse reeglina igakuiselt ning need sisaldavad krediidi põhiosa- ja intressiosamakseid. Kui pakutav intressimäär on fikseeritud kogu krediidiperioodiks, siis ei kaasne sellega ootamatust intressimäära kasvust tingitut krediidi kuumakse suurenemise riski. Kui krediidilepingus kokkulepitud intressimäär koosneb baasintressist, milleks on tavaliselt Euribor, siis Sinu osamakse võib muutuda. Krediidi intressimäära tõusu korral suurenevad ka Sinu krediidi osamaksed ning krediidimaksete tasumiseks võib kuuluda rohkem raha. Osamakse suurus sõltub ka graafiku tüübist. Annuiteetgraafiku puhul on osamakse reeglina ühesuurune.

TAGATIS

Kui Sinu krediidileping on tagatud kinnisvaraga, palun arvesta, et Sul tuleb kanda tagatise (hüpoteegi) seadmisega kaasnevad kulud (sh tagatise hindamise tasu, notaritasu, riigilõiv), kuna kinnisasja ostu-müügi- ja/või hüpoteegi seadmise leping sõlmitakse notaris.

Hüpoteek tagab krediidikohustust. Hüpoteegi seadmisel lepitakse kokku hüpoteegisumma, mis peab olema 2,0 korda suurem kui tagatava krediidi summa, kuna hüpoteegiga tagatud krediidisummale lisanduvad ka kõrvalnõuded (intress, viivis, trahvid, täitemenetluse kulud jm). Hüpoteek võib tagada nii konkreetset krediidilepingut kui ka tulevikus sõlmitavaid krediidilepinguid.

Hüpoteek kantakse kinnistusraamatusse pärast riigilõivu tasumist. Kui hüpoteegiga tagatud krediit on lõppenud, ei kustu hüpoteek kinnistusraamatust automaatselt. Hüpoteek kustutakse ka notari juures ning sellega kaasnevad nii notari- kui krediidiandja esindaja kulud. Hüpoteeki ei pea aga kustutama, vaid seda saad kasutada ka tulevikus krediitide võtmiseks.

Krediidilepingu kohaselt kohustub krediidisaaja kindlustama krediidi tagatiseks oleva vara krediidilepingus kehtestatud tingimustel. Kindlustus tuleb hoida jõus kogu krediidilepingu kehtivuse ajal. Ka tagatisvara kindlustamisega kaasnevad kulud, milliseid tuleb kanda krediidisaajal. Kindlustusmaksete suurus sõltub kindlustuspakkuja tingimustest.

OHUD, MIS KAASNEVAD KREDIIDI VÕTMISEGA

Kuigi Sinu krediidivõimelisust hindab põhjalikult ka krediidiandja, lõpliku otsuse krediidilepingu tingimuste ning saadud lisateabe põhjal langetad Sina ise. Kui Sa ei ole saanud tingimuste või krediidilepingu sisust täpselt aru, siis ära jäta täpsustamata, vaid küsi julgelt meie spetsialistilt üle.

Arvesta sellega, et:

 • Sinu majanduslik olukord ja maksevõime võivad halveneda seoses sissetulekute vähenemise või kohustuste suurenemisega;
 • juhul, kui Sinu sissetulek laekub mõnes muus valuutas kui euro, siis valuutakursi võimaliku ebasoodsa muutumise korral võib kuluda krediidimaksete tasumiseks senisest rohkem raha;
 • krediidiandjal on õigus nõuda täiendavat tagatist. Juhul, kui krediidi tagatiseks hüpoteegiga koormatud vara väärtus väheneb selliselt, et väärtusest ei piisa krediidilepingust tulenevate nõuete rahuldamiseks, tuleb Sul vastavalt krediidiandja nõudmisele hüpoteegiga koormatud vara väärtus taastada. Kui Sinu või käendaja sissetulek oluliselt väheneb või varalised kohustused oluliselt suurenevad või Sinu või käendaja suhtes algatatakse pankrotimenetlus, kohustud pakkuda täiendavat tagatist, esitades krediidiandja poolt aktsepteeritava uue käendaja või andma muu krediidiandjat rahuldava täiendava tagatise.

KREDIIDILEPINGUST TAGANEMINE JA KOHUSTUSTE ENNETÄHTAEGNE TAGASTAMINE

Kui pärast krediidilepingu sõlmimist mõtled ümber ega soovi krediidi võtmisega kaasnevaid kohustusi kanda, on Sul õigus krediidilepingust taganeda 14 päeva jooksul (kinnisvaraga tagatud krediidilepingust 7 päeva jooksul) alates krediidilepingu sõlmimisest. Taganemiseks tuleb esitada krediidiandjale taganemisavaldus kirjalikult (sh digiallkirjastatult). Kui kasutad taganemisõigust, siis tuleb hiljemalt 30 päeva jooksul, alates taganemisavalduse esitamisest, tagastada krediidiandjale kogu välja makstud laen ning krediidi väljamaksmisest taganemise päevani arvestatud intressid. Vastasel juhul loetakse, et Sa ei ole krediidilepingust taganenud.

Soovi korral on Sul võimalik laen igal ajal täielikult või osaliselt ennetähtaegselt tagasi maksta. Intressi maksad ainult krediidisumma kasutamise aja eest ehk kuni krediidi ennetähtaegse tagastamise päevani. Krediidi ennetähtaegse tagastamisel on krediidiandjal  õigus küsida krediidisaajalt hüvitist. Kinnisvaraga tagatud krediidi puhul on hüvitise suurus 3 järgneva kuu intressimaksete ulatuses. Tagatiseta krediidi hüvitise suurus ei või ületada 1% ennetähtaegselt tagastavast krediidisummast, kui krediidisumma tagastamise ja krediidilepingu lõppemise vaheline periood on pikem kui 1 aasta või 0,5% ennetähtaegselt tagastavast krediidisummast, kui krediidisumma tagastamise ja krediidilepingu lõppemise vaheline periood on kuni 1 aasta.  Ennetähtaegse tagastamise hüvitis makstakse koos tagastatava krediidisummaga. Võta meiega ühendust, et täpsustada ennetähtaegsele tagasimaksmisele kuuluv täpne summa.

MAKSERASKUSTE ÜLETAMINE

Makseraskuste tekkimisel võta Meiega koheselt ühendust. Õigeaegne makseraskustega tegelemine ennetab võimalike negatiivsete tagajärgede ja võimalike lisakulude tekkimist. Meiega kokkuleppel on Sul võimalik võtta maksepuhkust (intressimakseid tuleb tasuda iga kuu ka maksepuhkuse ajal). Probleemide kuhjumise vältimiseks on mõistlik ja oluline teha krediidiandjaga igakülgset koostööd.

Kui vaatamata kõigele ei õnnestu endal makseraskusi ületada, siis infot on võimalik saada järgmiste kanalite kaudu:

 • töötuna arvele võtmise, tööturuteenuste, uute töökohtade infot ning muud kasulikku infot saab Töötukassa veebilehelt www.tootukassa.ee;
 • infot sotsiaaltoetuste kohta saab kohalikust omavalitsusest ning rohkem infot leiab Sotsiaalministeeriumi veebilehelt www.sm.ee;
 • kui arvelduskonto arestitakse, siis selgituste saamiseks (k.a info saamiseks arestimise põhjuse kohta) tuleb pöörduda kohtutäituri poole. Rohkem infot kohtutäiturite kohta leiad Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja veebilehelt www.kpkoda.ee.

Samuti leiad soovitusi ja kontakte Finantsinspektsiooni poolt hallatavalt tarbijaveebilt:  www.minuraha.ee.

KREDIIDILEPINGU RIKKUMISEGA KAASNEVAD TAGAJÄRJED

Täida krediidileping vastavalt kokkulepitule, vältimaks võimalikke negatiivseid tagajärgi:

 • maksete tasumisega viivitamisel tuleb maksta krediidiandjale viivist iga tasumisega viivitatud päeva eest. Viivise arvestamine algab maksepäevale järgnevast päevast ning lõpeb päeval, millal kogu võlgnevus saab tasutud. Viivise määr muutub vastavalt võlaõigusseadusele ning hetkel hakkab Sulle viivise määrana kehtima krediidilepingus kokku lepitud intressimäär;
 • krediidiandjal on õigus küsida krediidisaajalt ka muude hüvitiste ja trahvide tasumist lepinguliste kohustuste rikkumise eest juhul, kui sellised hüvitised ja trahvid on ettenähtud krediidilepinguga;
 • maksete tasumise või muu rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel, saadetakse esimene meeldetuletus tasuta.  Järgnevatele meeldetuletustele kohaldub tasu vastavalt seadusele ja krediidiandja hinnakirjale (see on summas 5 eurot iga võlgnevuses oleva ja sissenõutavaks muutunud osamakse kohta);
 • maksete tasumata jätmisel või muu rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel, on krediidiandjal õigus avaldada andmed Sinu võlgnevuse kohta võlgade sissenõudmisteenuse osutajale või isikule, kellele krediidiandja soovib loovutada lepingust tuleneva nõude, samuti maksehäirete registrile või muule isikule, eesmärgiga teha sellised andmed kättesaadavaks võlgnike andmebaasis, mis on kasutatav avalikult või piiratud isikute ringi poolt.

KREDIIDILEPINGU ÜLESÜTLEMINE

Krediidiandjal on õigus krediidileping üles öelda ja nõuda krediidi kohest ennetähtaegset tagastamist järgmistel juhtudel:

 • kui oled täielikult või osaliselt makseviivituses vähemalt 3 järjestikuse maksegraafiku järgse osamaksega ning krediidiandja on Sulle andnud vähemalt 2-nädalase täiendava tähtaja võlgnetava summa tasumiseks või uuele kokkuleppele jõudmiseks. Krediidiandja reeglina hoiatab, et täiendava tähtaja jooksul ütleb krediidiandja võla tasumata jätmise korral krediidilepingu üles ja nõuab kogu krediidi ennetähtaegset tagastamist;
 • kui Sina või tagatise andja (sealhulgas käendaja) on muul viisil krediidilepingut või tagatislepingut oluliselt rikkunud (sh kui Sinu poolt krediidiandjale antud kinnitused ei vasta tõele või oled esitanud väärinformatsiooni ning krediidiandja ei saanud seetõttu  krediidivõimelisust õigesti hinnata, Sa ei täida muid lepingulisi kohustusi).

Samuti võib krediidiandja krediidilepingu üles öelda, kui:

 • krediidi tagatiseks hüpoteegiga koormatud vara väärtus väheneb selliselt, et väärtusest ei piisa krediidilepingust tulenevate nõuete rahuldamiseks, krediidisaaja või käendaja sissetulek oluliselt väheneb või varalised kohustused oluliselt suurenevad või Sinu või käendaja suhtes algatatakse pankrotimenetlus, ja Sa ei ole rikkumist kõrvaldanud selleks krediidiandja poolt antud tähtaja jooksul;
 • leiavad aset sündmused, mis ohustavad krediidilepingust tulenevate kohustuste kohast täitmist krediidisaaja poolt, nt algatatakse pankrotimenetlus krediidisaaja suhtes, kolmandad isikud esitavad krediidisaajale varalisi nõudeid või algatatakse krediidisaaja suhtes kohtuprotsessid.

Krediidiandjal on õigus kasutada võlgnevuse sissenõudmisel võlgade sissenõudmisteenuse osutaja (inkasso) teenust või realiseerida krediidi tagatis, kui oled jätnud täitmata krediidilepingust tuleneva maksekohustuse. Võlgade sissenõudmisega kaasnevad kulud (sh inkasso-, kohtu-, täite- või pankrotimenetluse, samuti vara aresti, sundmüügi või võlgnevuse sissenõudmise käendajalt ning maksehäirete avalikustamisega seotud kulud) kannab krediidisaaja.

Kui hüpoteegiga tagatud krediidilepingust tulenevate kohustuste rikkumisel ütleb krediidiandja krediidilepingu üles, võib krediidiandja nõuda krediidilepingust tulenevate kohustuste sundtäitmist täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Sundtäitmisel müüakse hüpoteegiga koormatud kinnistu enampakkumisel ning krediidiandja nõue rahuldatakse müügist saadud raha arvelt. Sundtäitmist korraldab kohtutäitur ning täitekulud kannab võlgnik.

Täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nõutakse sisse ka tagamata nõudeid.

Kui käendusega tagatud krediidilepingust tulenevaid nõudeid ei täideta, on krediidiandjal õigus nõuda krediidilepingust tulenevate kohustuste täitmist käendajalt. Käendaja vastutab krediidisaaja kohustuse eest käenduslepingus toodud ulatuses.

Kui võlgnevuse sissenõudmiseks või krediidi tagatise realiseerimiseks tuleb esitada hagiavaldus kohtusse, tuleb kaasnevad kulud hüvitada Sinul kui krediidisaajal. Kohtuotsuse sundtäitmist korraldab kohtutäitur.

Kui tegemist on püsiva maksejõuetusega (st et ei suudeta täita maksekohustusi ning see suutmatus ei ole krediidisaaja majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine), on võlausaldajal, sh krediidiandjal, õigus esitada kohtule avaldus krediidisaaja pankroti väljakuulutamiseks.

Võlgnevusega kaasnevad kulud ei vabasta Sind igakuiste krediidimaksete tasumisest. Samuti pead mõistma, et igakuise maksekohustuse täitmata jätmine võib tulevikus krediidi saamist tunduvalt raskendada. Seetõttu tuleks makseraskuste tekkides pöörduda esimesel võimalusel krediidiandja poole, et leida tekkinud olukorrale parim lahendus.

TÄIENDAVALT

AB Kreditex AS-i  ja Ühisraha OÜ üle teostavad järelevalvet Eesti Finantsinspektsioon ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve  amet.

Juhul kui Sul on küsimusi või Sa ei ole meie teenustega rahul, võta palun meiega ühendust. Vastame Sulle esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 kalendripäeva jooksul. Pooltevahelised vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui pooled ei saavuta kokkulepet, on võimalik esitada kohtuväliselt kaebus järelevalveasutusele. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve ameti kontaktandmed ning juhised kaebuse esitamiseks on kättesaadavad veebilehelt www.ttja.ee/et. Eesti Finantsinspektsiooni kontaktandmeid leiad veebilehelt www.fi.ee.

Kui kerkinud vaidluses ei suudeta kohtuväliselt kokku leppida, on igal isikul õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtu poole. Vaata infot kohtusse pöördumise võimaluste, sh kohtukulude, riigi õigusabi ja menetlusabi kohta tarbijaveebist www.minuraha.ee või veebilehelt www.kohus.ee.

Tee üksnes teadlikke ja läbimõeldud otsuseid!

 

Требования к заемщику

Частное лицо

 • Возраст не менее 18 лет
 • Статус резидента Эстонии
 • Выписка с банковского счета минимум за 6 последних месяцев. 
 • Наличие официального стабильного дохода. 
 • Наличие самофинансирования, залога (недвижимость). 

Юридическое лицо

 • Предприятие основано в Эстонии
 • Наличие положительного денежного потока от предпринимательской деятельности. 
 • Выписка со счета фирмы и счета члена правления минимум за 6 месяцев. 
 • Наличие самофинансирования, залога (недвижимость).

Прейскурант

УслугаДля частного лицаДля юридического лица 
Услуга
Заключение договора (в т.ч. дополнительная сумма)
Для частного лица
2%-3%
Для юридического лица
2%-3%
 
от суммы кредита, мин. 200 €
Услуга
Изменение платежного дня, сокращение периода договора
Для частного лица
100 €
Для юридического лица
100 €
Услуга
Прочие изменения договора (в т.ч. отпуск по платежам)
Для частного лица
2%
Для юридического лица
2%
 
от остатка кредита, мин. 200 €
Услуга
Оценка залога
Для частного лица
50 €
100 €
Для юридического лица
50 €
100 €
 
квартира
другая недвижимость
Услуга
Установление или увеличение ипотеки
Для частного лица
бесплатно
Для юридического лица
бесплатно
 
за пределами Таллинна и Тарту добавляется 150 €
Услуга
Снятие, передача ипотеки или другая нотариальная сделка
Для частного лица
200 €
Для юридического лица
200 €
 
за пределами Таллинна и Тарту добавляется 150 €
Услуга
Выдача справки или подтверждения
Для частного лица
70 €
Для юридического лица
70 €
Услуга
Копия договора и сопутствующих документов
Для частного лица
бесплатно + почтовые расходы
Для юридического лица
70 €
Услуга
Письмо с напоминанием о задолженности
Для частного лица
бесплатно
5 €
Для юридического лица
25 €
25 €
 
первое письмо
повторное письмо

Что такое Ипотечный кредит?

Ипотечный кредит — это кредит до 500 000 € под залог недвижимости (квартиры, дома, дачи или бизнес-площади) для различных целей, таких как приобретение или ремонт недвижимости, продвижение Вашего бизнеса, покрытие расходов на лечение, образование или иные крупные покупки.

С помощью ипотечного кредита возможно рефинансировать Ваши имеющиеся обязательства.

Ипотечный кредит подходит как для частных лиц, так и для предприятий.

Преимущества Kreditex

Около 1500
довольных клиентов – жители и предприятия Эстонии
35 млн. евро
выданных кредитов на улучшение уровня жизни и развитие бизнеса
Более 10 лет
успешного опыта на домашнем рынке, в Эстонии

Часто задаваемые вопросы

Кто может подавать ходатайства об Ипотечном кредите?

Подать ходатайство могут как частные, так и юридические лица. Частное лицо должно быть совершеннолетним резидентом Эстонии, получать зарплату или другой стабильный доход. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в Эстонии и иметь положительный денежный поток от предпринимательской деятельности.

Какова сумма и период выплаты выдаваемых Ипотечных кредитов?

Ипотечные кредиты выдаем в размере от 5 000 до 500 000 евро с периодом погашения от 6 месяцев до 15 лет с возможностью продления.

Как подать ходатайство об Ипотечном кредите?

Для того чтобы получить Ипотечный кредит воспользуйтесь калькулятором: выберите желаемую сумму кредита и период возврата. На следующем шаге укажите имя, контакты и, при желании, другую дополнительную информацию. Комиссия рассмотрит ходатайство и вышлет первичное предложение в течение 1 рабочего дня. Деньги мы переведем после установки ипотеки у нотариуса.

Как юридическое лицо может подать ходатайство о получении кредита для предприятия?

Юридическое лицо может подать ходатайство о получении кредита только при наличии поручительства. Поручителем может выступать частное лицо, которое непосредственно участвует в хозяйственной деятельности компании (член правления). Компания должна быть зарегистрирована в Эстонии и иметь возможность показать положительные денежные потоки. Чтобы подать заявку на получение кредита, необходимо заполнить следующее ходатайство.

Какие графики выплат можно выбрать для погашения Ипотечного кредита?

Ипотечный кредит может быть выплачен с использованием аннуитетного, „буллет-графика“ или комбинированного графика. При аннуитетном графике основная сумма займа погашается в течение всего периода выплат, при „буллет-графике“ — периодически выплачиваются только интрессы, а основная сумма кредита — в конце срока.

Что такое ставка затратности кредита?

Ставка затратности кредита – это информативный показатель, который выражается в виде годового процента и показывает общую сумму расходов, связанных для Вас с использованием кредита (проценты, плата за оформление кредитного договора и прочие возможные услуги).

Как рассчитываются интрессы по кредиту?

Мы рассчитываем интрессы по кредиту на основе фактического количества дней в календарном месяце и 360-дневного года.

Можно ли вернуть кредит досрочно?

Заемщик имеет право погасить кредит частично или в полном объеме раньше срока, установленного в графике платежей. Для этого необходимо отправить соответствующую заявку на адрес электронной почты info@kreditex.ee.

Что делать, если у вас возникли трудности с выплатой кредита?

Необходимо немедленно связаться с нашим специалистом, чтобы вместе найти решение.

Что такое платежный отпуск?

Платежный отпуск – это период, в течение которого Заемщик выплачивает только интрессы, без основной части кредита.

Ипотечный кредит
Ипотечный кредит на гибких условиях для разных целей
Подайте ходатайство
Финансовую услугу предоставляет AB Kreditex AS. Перед заключением договора ознакомьтесь с условиями и при необходимости посоветуйтесь с нашим специалистом.