PRIVAATSUSTEADE

AB Kreditex AS ja Ühisraha OÜ (edaspidi: vastutav töötleja, ettevõte) töötlevad kliendi poolt esitatud ja kliendi kohta kogutud isikuandmeid Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses, kohanduvates seaduses ja Sise-eeskirjades lubatud viisil ja ulatuses.

Käesoleva privaatsusteate eesmärk on anda teavet kliendi isikuandmete töötlemise kohta ettevõte poolt.

 1. MÕISTED JA ÜLDSÄTTED

Ettevõte on AB Kreditex AS (kliendiandmete vastutav töötleja), registrikood: 12041659, aadress: Vambola 6, 10114 Tallinn, Harju maakond, Eesti, e-postiaadress: info@kreditex.ee ja Ühisraha OÜ (kliendiandmete vastutav töötleja), registrikood: 11948363, aadress: Vambola 6, 10114 Tallinn, Harju maakond, Eesti, e-posti aadress: info@uhisraha.ee.

Klient (andmesubjekt) on isik, kes on avaldanud soovi teenuse kasutamiseks (nt esitanud taotluse lepingu sõlmimiseks) või kes kasutab või on kasutanud teenust või kes on muul viisil seotud osutatava teenusega (nt käendaja või tagatisvara omanik laenulepingus).

Kliendiandmed on kõik andmed, mis on ettevõttele kliendi või tema esindaja kohta teada.

Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (nt kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, juurdepääsu võimaldamine, kasutamine, päringute tegemine, edastamine ja kustutamine).

Kliendisuhe on ettevõtte ja kliendi vaheline õigussuhe, mis tekib, kui klient kasutab või on kasutanud teenust või on pöördunud ettevõtte poole teenuse kasutamise eesmärgil.

Kolmas isik on iga isik, kes ei ole klient, ettevõte või töötaja.

Volitatud töötleja on isik, kes töötleb kliendiandmeid ettevõtte nimel.

Teenus on ettevõtte poolt kliendile osutatav teenus, sh Krediidi vahendamine.

1.1. Käesolev Privaatsusteade määrab kindlaks tingimused ning korra, kuidas ettevõte töötleb kliendiandmeid. Privaatsusteade kehtib iga ettevõtte kõikide klientide kliendiandmete töötlemisele, sh enne Privaatsusteade jõustumist tekkinud kliendisuhetele.

1.2. Kliendiga sõlmitud lepinguga võib olla kokku lepitud täiendavaid või detailsemaid kliendiandmete töötlemise nõudeid.

1.3. Privaatsusteades reguleerimata küsimustes ettevõte juhindub andmete töötlemisel Eesti ja Euroopa Liidu asjaomastest õigusaktidest, eelkõige isikuandmete kaitse seadusest, Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest, krediidiandjate ja -vahendajate seadusest, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest ning järelevalveasutuste juhistest.

1.4. Ettevõte tagab kliendiandmete konfidentsiaalsuse, rakendades selleks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Sama nõuab ettevõte ka volitatud töötlejalt.

1.5. Ettevõte kogub kliendiandmeid järgmistel viisidel:

1.5.1. andmed annab klient ise teenuse taotlemisel või kasutamisel;

1.5.2. ettevõte teostab päringud avalikesse registritesse;

1.5.3. andmed tekivad teenuse kasutamisel.

1.6. Ettevõte kogub ning töötleb kliendiandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik kliendiandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Volitatud töötlejad töötlevad kliendiandmeid üksnes ettevõte juhiste kohaselt. Ettevõtte töötajad töötlevad kliendiandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik talle määratud tööülesannete täitmiseks.

 1. ANDMETE KOOSSEIS JA TÖÖTLEMISE EESMÄRK

2.1 Isikuandmed on kõik füüsilist isikut käsitlevad ja tema kohta kogutavad andmed, mis võimaldavad teda identifitseerida.

2.2 Oma teenuste osutamiseks peab ettevõte töötlema muuhulgas järgmisi andmeid järgmistel eesmärkidel:

2.2.1 isiklikud andmed (sh ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, dokumendiandmed, sh dokumendi number, väljaandmis- ja kehtivuse tähtaeg) isiku identifitseerimiseks;

2.2.2 kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress) lepingueelseks suhtlemiseks ja edaspidi lepinguga seotud teabe edastamiseks, kliendisuhtluseks ja otseturunduseks;

2.2.3 kliendi finantsandmed ja leibkonna andmed (perekonnaseis, ülalpeetavate arv, haridus, amet, andmed töökoha kohta jms; sissetulek, andmed kohustuste kohta, pangakonto väljavõte, andmed varasema maksekäitumise kohta, taotluste ja lepingute andmed, andmed laenulepingust tulenevate kohustuste täitmise kohta, sõlmitud laenulepingust tulenevate kohustuste täitmise kohta, maksuresidentsus, jne), et teha kindlaks kliendi maksevõime, uurida tema tarbimisharjumusi, hinnata kliendile pakutava toote asjakohasust või sobivust ja pakkuda talle sobivaid finantsteenuseid;

2.2.4 andmeid kliendi tegevusala ja vara päritolu kohta (seos juriidiliste isikutega, andmed tööandja, äritegevuse kohta, riikliku taustaga isikuks olemise kohta, tehingu tegeliku kasusaaja kohta jne), et tõkestada terrorismi rahastamist ja rahapesu ning täita kliendi suhtes kehtestatud finantssanktsioonid;

2.2.5 isiku digiandmeid (sh IP-aadress, veebileheküljed ja sotsiaalmeedia kasutamine, muud internetis avalikult kättesaadavad andmed) pettuste ennetamiseks ja vältimiseks;

2.2.6 andmed kliendi või kolmanda isiku vara kohta, kui klient soovib seada laenule tagatist (füüsilise isiku kinnisvara puudutavad andmed), et otsustada, kas ja mis tingimustel osutada kliendile teenust (sellisel juhul võib kliendiandmete töötlemine toimuda juba enne teenuse osutamist või lepingu sõlmimist);

2.2.7 registreeritud suhtlus ettevõttega (nt Kreditex Ühisraha portaali kaudu, e-posti või telefoni teel edastatud soovitused, kõnesalvestised, kirjalikud märkused, taotlused, päringud, kaebused), et vähendada või ära hoida kliendivaidlusi ja ettevõtte mainekahju tekkimist;

2.2.8 õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmisel saadud andmed (nt järelevalveasutuste, uurimisorganite, notarite, maksuhalduri, kohtu järelepärimistest, kohtutäituri päringutest ja nõuetest tulenevad andmed) täita õigusaktides sätestatud kohustusi;

2.3 Ettevõte töötleb kliendiandmeid lisaks järgmistel eesmärkidel:

2.3.1. täita kliendi ja ettevõtte vahel sõlmitud lepingut või tagada lepingu täitmist ning realiseerida oma õigusi, mis tulenevad kliendiga sõlmitud lepingust või seotud lepingust, samuti kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule või ettevõtet esindavale isikule);

2.3.2. vähendada või ära hoida riske (nt et hinnata ettevõtte krediidiportfelli või teha ettevõtet tervikuna hõlmavaid auditeid, stressteste või analüüse) ning hoida ära ettevõttele kahju tekkimist;

2.3.3. teostada kliendigruppide ja toodete ning teenuste turuosade ja muude finantsnäitajate statistilisi uuringuid ja analüüse ning aruandlust ja riskide juhtimist;

2.3.4. arendada olemasolevaid teenuseid ning töötada välja uusi teenuseid, sh määrata teenustasude suurusi, samuti kontrollida, arendada või hooldada ettevõtte IT-süsteeme ja –programme;

2.3.5. kontrollida ja vajaduse korral parandada või täiendada kliendi poolt esitatud kliendiandmeid;

2.3.6. saata kliendile kliendi nõusolekul ettevõtte ja valitud koostööpartnerite toodete ja teenuste reklaame ja pakkumisi;

2.3.7. paremini mõista kliendi ootusi (nt tarbijaharjumuste uuringud, turu-uuringud, kliendiküsitlused).

2.4. Kui ettevõte soovib kliendiandmeid töödelda käesolevas korras nimetamata eesmärgil või soovib töödelda selle isiku andmeid, kes ei ole ettevõtte klient, peab vastav isik selleks andma eraldi nõusoleku vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil. Nõusoleku andmisel tuleb isik identifitseerida ettevõttes kehtiva korra kohaselt, kuid erandina võib ettevõte töödelda piiratud ulatuses kliendiandmeid ka juhul, kui andmed on edastatud ettevõtte või volitatud töötleja kodulehekülje kaudu teenuse taotlemise käigus ning isikult andmete töötlemiseks nõusoleku saamisel ei ole järgitud isiku identifitseerimise tavanõudeid. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud kliendiandmete töötlemise seaduslikkust.

2.5. Kliendiandmed, mida ettevõte eeltoodud eesmärkide täitmiseks töötleb, võivad pärineda kliendilt või avalikest allikatest (sh internetis avaldatud andmed). Kliendiandmed võivad pärineda ka muudelt kolmandatelt isikutelt, kui selline kliendiandmete edastamine ettevõttele kolmandate isikute poolt on seaduslik.

2.6. Järgides kliendiandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohustust, on ettevõttel õigus töödelda ning sealhulgas vahetada kliendiandmeid nii Eesti kui ka välisriikide krediidi- ja finantseerimisasutustega, et hinnata ja maandada oma riske ning rakendada vastutustundliku laenamise põhimõtet. Kui nimetatud eesmärgi täitmiseks osutub vajalikuks kliendiandmeid edastada Euroopa Liidust või Euroopa Majanduspiirkonnast väljaspool asuvatesse riikidesse, tagab ettevõte kliendiandmete edastamise vastavalt kohalduva andmekaitseõiguse nõuetele.

 

 1. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA AVALIKUSTAMINE

3.1.  Ettevõttel on õigus kliendiandmeid edastada:

3.1.1. kolmandatele isikutele, kes täidavad antud töötlemisülesandeid;

3.1.2. krediidiasutustele kliendi identifitseerimiseks, kui see on vajalik;

3.1.3. teenuse osutamise ja kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega seotud isikutele ja organisatsioonidele (nt käendajad, kaastaotlejad, notarid, kohtutäiturid, inkassofirmad, tõlke- side-, IT- ja postiteenuse osutajad, advokaadi- ja õigusbürood).

3.1.4. kontserni kuuluvale juriidilisele isikule (andmeid kliendi krediidivõimelisuse ja maksekäitumise ajaloo kohta), et rakendada vastutustundliku laenamise põhimõtet, tõkestada terrorismi rahastamist ja rahapesu ning selgitada välja tehingus kasutatava vara päritolu;

3.1.5. isikutele, kelle majandus- ja kutsetöö hõlmab inkassoteenuseid ja muid sellega seotud teenuseid kliendi lepingulis(t)e võlgnevus(t)e sissenõudmiseks;

3.1.5. nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale;

3.1.6. kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega seotud volitatud töötlejale (nt krediidiasutused, tõlke-, trüki-, side- ja postiteenuse osutaja jne);

3.1.7. riikliku andmekogu (nt äriregister, rahvastikuregister, pensioniregister) pidajale, kui on vaja kontrollida esitatud kliendiandmete ja dokumentide õigsust ning tagada nende ajakohasus;

3.1.8. isikutele, kellele peab kliendi isikuandmeid edastama seaduse alusel;

3.1.9. andmekogude pidajatele (sh AS-ile Creditinfo Eesti, Taust OÜ või mis tahes muule isikule, kes peab maksehäireregistrit), kellele ettevõte edastab infot õigusaktide või sõlmitud lepingu alusel vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamise eesmärgil, samuti selleks, et teha kolmandatele isikutele võimalikuks kliendi maksekäitumise ja krediidivõimelisuse hindamist;

3.1.10. isikule, kes osutab ettevõttele raamatupidamisteenuseid, samuti isikutele, kes osutavad õigusabi seoses kliendiga sõlmitud lepingutega;

3.1.11. AB Kreditex AS ja Ühisraha OÜ-ga samasse gruppi kuuluvatele isikutele, kui see on vajalik kliendile tema poolt soovitud teenuste osutamiseks;

3.1.12. Kõigil muudel juhtudel on ettevõttel õigus edastada kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele vaid juhul, kui on põhjendatud huvi tagada klientidega sõlmitud lepingute täitmist ja teabe edastamine sellisele isikule ei ole vastuolus seadusega.

3.2. Kui klient on andnud ettevõttele eraldi asjakohase nõusoleku, võib kliendi isikuandmeid (eelkõige kliendi nime ja e-posti aadressi) edastada isikutele, kelle ülesandeks on AB Kreditex AS ja Ühisraha OÜ toodete turundamine ja reklaamimine;

3.3. Üldjuhul töödeldakse kliendiandmeid Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) piires.

3.4. Volitatud töötlejatele, kellele ettevõte on õigusaktis sätestatud tingimustel andnud edasi osaliselt või tervikuna oma tegevuse ning tingimusel, et sellised isikud täidavad ettevõtte poolt ette nähtud nõudeid kliendiandmete konfidentsiaalsena hoidmise ja kaitse kohta;

3.5. Ettevõte on kohustatud avaldama ja edastama kliendiandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt andmete edastamine uurimisasutustele, notarile, kohtutäiturile, pankrotihaldurile, Maksu- ja tolliametile, rahapesu andmebüroole, Finantsinspektsioonile, Tarbijakaitseametile).

3.6. Kliendiga sõlmitud lepingu täitmisel (nt e-arvete ja püsikorralduste tegemiseks) võib ettevõte kasutada kolmandaid isikuid (nt pankasid või makseasutusi) ja teha neile lepingu täitmiseks vajalikus ulatuses kättesaadavaks ka kliendiandmeid. Need isikud töötlevad kliendiandmeid omal vastutusel ja vastavalt neile kohalduvatele reeglitele.

 

3.7. Klient on teadlik ja nõustub, et:

3.7.1. Ettevõttel on kliendiandmete maksehäireregistrisse edastamise õigus, kui kliendil on ettevõtte või teise kliendi ees nõuetekohaselt täitmata rahaline kohustus ning klient on rahalise kohustuse täitmisega viivitanud rohkem kui 30 päeva. Maksehäireregistris avalikustatakse teave kliendi maksehäire kohta ning registripidajale edastatud kliendiandmeid saavad töödelda kõik isikud, kes on sellise registri liikmed või kellel on muul alusel sellisele registrile ligipääs. Andmekogudes, millesse ettevõte edastab teavet kliendi maksehäire kohta, andmete töötlemise tingimuste, edastamise aluste ja ulatusega saab klient tutvuda vastava asutuse veebilehel, mille saab klient vajadusel ettevõttelt.

3.7.2. Avalike andmekogude pidajatele edastab ettevõte kliendiandmeid päringuna, et kontrollida kliendiandmete vastavust andmekogus olemasolevatele andmetele, et tagada kliendiandmete õigsus ja asjakohasus või saada kliendi kohta vajalikku lisainfot (nt krediidivõimelisuse hindamiseks).

 1. PROFIILIANALÜÜS JA KLIENDIANDMETE AUTOMATISEERITUD TÖÖTLUS

4.1. Profiilianalüüs on kliendiandmete automaatne töötlemine, mida kasutatakse kliendi teatud isikuomaduste hindamiseks. Teatud juhtudel (nt kliendi krediidivõimelisuse hindamiseks, riskide hindamiseks rahapesu ja terrorismi rahastamise hoolsusmeetmete täitmisel, teenuste kasutajakogemuse parandamiseks, personaalsete pakkumiste tegemiseks) kasutatakse otsuste tegemiseks profiilianalüüsi, mis põhineb ettevõte õigustatud huvil või juriidilise kohustuse täitmisel või lepingu täitmisel või vajaduse korral kliendi nõusolekul.

4.2. Sellise töötlemise tarbeks ei kogu ettevõte eraldi kliendi kohta andmeid juurde ning kasutab andmeid, mis on kliendi kohta olemas või milliseid andmeid peab ettevõte kliendi kohta koguma tulenevalt õigusaktides sätestatud nõuetest.

 1. KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED SEOSES ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA

5.1. Kliendil on õigus saada teavet tema krediidivõimelisuse hindamiseks andmekogudest tehtud päringute tulemusel saadud andmete kohta. Kliendil on õigus igal ajal saada teavet tema kohta kogutud kliendiandmete ja nende töötlemise eesmärkide kohta. Selleks esitab klient ettevõttele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vastavasisulise taotluse. Ettevõte vastab esitatud taotlusele õigusaktidega ettenähtud tähtajal, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul, arvestades taotluse saamise päevast. Kui enne vastuse koostamist on vaja asjaolusid põhjalikumalt selgitada ja kontrollida, võib ettevõte vastamise tähtaega pikendada, teavitades sellest klienti.

5.2. Klient võib nõuda tema poolt ettevõttele esitatud andmete parandamist, kui ettevõte poolt töödeldavad isikuandmed kliendi kohta on ebaõiged.

5.3. Klient võib nõuda, et ettevõte lõpetaks isikuandmete töötlemise, kui ta on nõuetekohaselt täitnud kõik ettevõttega sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused. Ettevõte lõpetab kliendi isikuandmete töötlemise,  kui puudub seadusest tulenev kohustus isikuandmete edasiseks töötlemiseks.

5.4. Klient võib keelata kliendiandmete töötlemise punktis 2.3.6 kuni 2.3.7 nimetatud eesmärkide täitmiseks (sh keelata kliendiandmete edastamise volitatud töötlejatele või kolmandatele isikutele, kes soovivad kliendiandmeid töödelda samadel eesmärkidel). Punktis 2.3.6 nimetatud reklaamideks ja pakkumisteks ei loeta ettevõtte toodete/teenuste üldist ja tutvustavat infot ning ettevõtte poolt edastatavaid teateid seoses tingimuste või hinnakirja muudatuste või sõlmitud lepingute täitmisega (vastava teabe saamisest ei saa klient reeglina keelduda).

5.5. Klient võib nõuda isikuandmete kustutamist. Kuid ettevõte ei saa kliendi nõuet isikuandmete kustutamiseks rahuldada, kui ettevõttel on seadusest tulenev kohustus isikuandmete töötlemise jätkamiseks (nt raamatupidamisseadusest või krediidiandjate ja -vahendajate seadusest tulenevad kohustused teatud andmete ja dokumentide säilitamiseks ka pärast kliendisuhte lõppu).

5.6. Klient võib nõuda teda puudutavate isikuandmete, mida ta on ettevõttele ise andnud, ülekandmist teisele vastutavale töötlejale, kui need andmed on antud elektroonilisel kujul (e-posti teel).

5.7. Kliendil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise toimingutele, kui isikuandmete töötlemine toimub õigustatud huvi alusel.

5.8. Kliendil on õigus isikuandmete töötlemise piiramisele, kui:

 • klient on vaidlustanud isikuandmete õigsuse, ajaks kuni ettevõte kontrollib selliste andmete õigsust;
 • isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid klient ei soovi isikuandmete kustutamist;
 • kliendil on isikuandmeid vaja õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • klient on esitanud vastuväite isikuandmete töötlemise protsessile, ajaks kuni kontrollitakse, kas ettevõte õiguspärased põhjused kaaluvad üles kliendi põhjendused.

5.9. Mistahes eeltoodud õiguse teostamiseks võib klient saata vastavasisulise taotluse e-posti aadressile info@kreditex.ee. Õiguse kasutamisel tuleb seda edastatavas kirjas selgelt väljendada. Koopia kõigist klienti puudutavatest isikuandmetest, edastatakse kliendile 30 päeva jooksul vastava taotluse saamisest.

5.10. Klient on teadlik, et ettevõtte mõned toodete/teenuste pakkumised ja krediidiotsused võivad põhineda ettevõtte infosüsteemi poolt ilma ettevõtte töötaja osaluseta tehtud automaatsetel otsustel, arvestades ettevõttele kliendi kohta teadaolevaid kliendiandmeid. Ettevõtte poolt teostatud automaatse otsuse kohta võib klient esitada vastuväite, taotleda sellise otsuse üle vaatamist või küsida teavet otsuse vastuvõtmise protsessi ja kliendiandmete töötlemise tingimuste kohta.

5.11. Klient peab ettevõtet koheselt teavitama kõikidest muudatustest, võrreldes lepingutes või ettevõttele esitatud teabes fikseeritud kliendiandmetega. Ettevõttel on õigus nõuda dokumenti, mis tõendab muudatusi kliendiandmetes ja kliendil on kohustus see esitada. Klient on teadlik, et õigete kliendiandmete olemasolu tagab korrektsema ja kiirema teeninduse ning ebatäpsed kliendiandmed võivad kitsendada kliendi võimalusi ettevõtte toodete/teenuste kasutamisel. Klient võib ettevõttelt igal ajal nõuda paranduste tegemist oma andmetes, kui andmed on muutunud või ebatäpsed.

5.12. Klient võib taotleda ettevõttelt juurdepääsu teda puudutavatele kliendiandmetele, samuti nende andmete kustutamist, piiramist või sulgemist (v.a juhul, kui ettevõttel on õigus andmeid edasi töödelda õigusaktidest või kliendiga sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks või õigustatud huvi tõttu) või ülekandmist, kui see on tehniliselt teostatav.

5.13. Kui klient pöördub ettevõtte poole esindaja kaudu, peab esindusõigust tõendav dokument olema ettevõtte nõutud vormis. Ettevõte võib nõuda, et väljaspool ettevõtet vormistatud volikiri oleks digiallkirjastatud, notariaalselt või sellega samaväärselt tõestatud.

5.14. Klient võib kliendiandmete töötlemise kohta selgituste saamiseks, samuti kaebuste, taotluste või teadete edastamiseks kontakteeruda järgmistel kontaktidel:  AB Kreditex AS, registrikood: 12041659, aadress: Vambola 6, 10114 Tallinn, e-posti aadress: andmekaitse@kreditex.ee ja Ühisraha OÜ, registrikood: 11948363 aadress: Vambola 6, 10114 Tallinn, e-posti aadress:  andmekaitse@uhisraha.ee.

5.15.  Kui klient leiab, et kliendiandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on kliendil õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega ettevõte või kliendiandmete volitatud töötleja poole, samuti Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

 1. ANDMETE TÖÖTLEMISE LÕPETAMINE

6.1. Ettevõte säilitab kliendiandmeid üldjuhul seni, kuni see on vajalik punktis 2. nimetatud eesmärkide täitmiseks või kuni õigusaktides sätestatud tähtaegade lõppemiseni või senikaua, kuni see on vajalik tulevikus tekkida võivate õigusvaidluste jaoks ettevõtte ja kliendi vahel.

6.2. Ettevõte lõpetab üldjuhul isiku kohta kogutud andmete töötlemise ettevõtte infosüsteemis järgmistel juhtudel:

6.2.1. ilmneb, et kliendiandmed on ettevõttele edastatud kolmanda isiku poolt ilma kliendi nõusolekuta ja klient on avaldanud soovi tema andmete töötlemise lõpetamiseks (v.a juhul, kui ettevõttel on õigus andmeid edasi töödelda õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks või õigustatud huvi tõttu);

6.2.2. möödub andmete säilitamiseks ettevõtte poolt punktis 6.1 ettenähtud tähtaeg või selle puudumisel õigusaktidega ettenähtud vastav tähtaeg.

 1. KORRA MUUTMINE JA KOHALDAMINE

7.1. Ettevõttel on õigus käesolevat korda igal ajal ühepoolselt muuta, lähtudes kehtivatest õigusaktidest.

7.2. Ettevõte teavitab korra muutmisest klienti veebilehel www.kreditex.ee ja/või kliendiga kokkulepitud sidevahendi kaudu vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuste jõustumist, välja arvatud juhul, kui korda muudetakse üksnes muudatuste tõttu õigusaktides.

7.3. Käesolevat korda kohaldatakse klientide kliendiandmete töötlemisel, s.h kliendisuhetele, mis on tekkinud enne käesoleva korra jõustumist.