AB Kreditex AS ja Ühisraha OÜ (edaspidi: vastutav töötleja, meie) töötleb kliendi poolt meile esitatud ja meie poolt kliendi kohta kogutud isikuandmeid Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses. kohanduvates seaduses ja sise-eeskirjades lubatud viisil ja ulatuses. Kliendi isikuandmete töötlemine toimub üldjuhul kliendi ja meie vahel sõlmitud lepingute täitmiseks ja meie poolt talle seadusest tulenevate kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks. Kliendi isikuandmete töötlemisel rakendame kõiki seadustega nõutavaid hoolsus- ja turvameetmeid, millega tagatakse kliendi isikuandmete eesmärgipärane töötlemine ning kaitstakse isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tulemise või hävimise eest.

Käesoleva privaatsusteate eesmärk on anda teile teavet kliendi isikuandmete töötlemise kohta meie poolt.

Isikuandmete vastutav töötleja on:

AB Kreditex AS
registrikood: 12041659
aadress: Vambola 6, 10114 Tallinn, Harju maakond, Eesti
e-postiaadress: info@kreditex.ee

Ühisraha OÜ
registrikood: 11948363
aadress: Vambola 6, 10114 Tallinn, Harju maakond, Eesti
e-posti aadress: info@uhisraha.ee

1. ISIKUANDMED

Isikuandmed on kõik füüsilist isikut käsitlevad ja tema kohta kogutavad andmed, mis võimaldavad teda identifitseerida.
Oma teenuste osutamiseks peame töötlema muuhulgas järgmisi andmeid:
• identifitseerimiseks ja ühenduse võtmiseks vajalikud andmed (sh ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg);
• kontaktandmed lepingueelselt suhtlemiseks ja edaspidi lepinguga seotud teabe edastamiseks (e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress);
• dokumendiandmed, sh dokumendi number, väljaandmis- ja kehtivuse tähtaeg;
• kui kasutaja soovib võtta laenu, siis teave, mis on vajalik krediidivõimelisuse hindamiseks (sh andmed sissetuleku kohta, andmed kohustuste kohta, pangakonto väljavõte, andmed varasema maksekäitumise kohta, andmed maksuresidentsuse kohta jms);
• kui klient soovib võtta laenu, andmed kliendi tegevusala ja leibkonna kohta (perekonnaseis, ülalpeetavate arv, haridus, amet, andmed töökoha kohta jms)
• lisaks isikliku elu andmetele kogume ka isiku digiandmeid, sh IP-aadress, veebileheküljed ja sotsiaalmeedia kasutamine, muud internetis avalikult kättesaadavad andme;
• andmed kliendi seoste kohta juriidiliste isikutega;
• teave tehingute ja muude toimingute kohta (taotluste ja lepingute andmed, andmed laenulepingust tulenevate kohustuste täitmise kohta);
• andmed kliendi või kolmanda isiku vara kohta, kui klient soovib seada laenule tagatist (füüsilise isiku kinnisvara puudutavad andmed);
• registreeritud suhtlus meiega (nt Kreditex Ühisraha portaali kaudu, e-posti või telefoni teel edastatud soovitused, kõnesalvestised, kirjalikud märkused, taotlused, päringud, kaebused);
• õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmisel saadud andmed (nt järelevalveasutuste, uurimisorganite, notarite, maksuhalduri, kohtu järelepärimistest, kohtutäituri päringutest ja nõuetest tulenevad andmed);

2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

2.1. Isikuandmete töötlemine tähendab kõiki isikuandmetega tehtavaid toiminguid, muu hulgas kliendi isikuandmete kogumine, salvestamine, hoidmine, korrastamine, kasutamine, parandamine, edastamine ja kustutamine meie poolt. Kõiki eespool loetletud toiminguid käsitletakse isikuandmete töötlemisena olenemata sellest, kas need on automaatsed või mitte.

2.2. Töötleme eelkõige privaatsusteate punktis 1 toodud isikuandmeid, kuid võime töödelda ka muid kliendiga seotud teavet, kui selleks on põhjendatud vajadus seoses lepingute täitmisega ja kui selliste andmete töötlemine ei ole seadusega vastuolus.

2.3. Isikuandmete töötlemine (sh säilitamine ja arhiveerimine) toimub Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi isikuandmete kaitset puudutavate õigusaktide alusel reeglina Euroopa Liidu territooriumil.

2.4. Kliendi isikuandmeid säilitatakse seaduses sätestatud tähtajaks. See tähendab, et kliendi andmed hävitatakse mitte vähem kui viie aasta möödumisel pärast kliendiga ärisuhte lõpetamist, eeldusel, et kliendi ja meie vahel ei ole käimasolevaid vaidlusi ning puudub muu õigustatud huvi nende andmete säilitamiseks. Kui kliendi isikuandmete säilitamiseks on meil õigustatud huvi (nt tõendamiseks vaidluses), hindame kord aastas nende andmete jätkuva säilitamise vajalikkust. Kui kliendisuhte lõppemisest on möödunud vähemalt 5 aastat, kuid seadusest tuleneb pikem tähtaeg nende andmete või dokumentide säilitamiseks, säilitatakse dokumente kauem. Näiteks nõuab raamatupidamisseadus lepingute ja dokumentide säilitamist vähemalt 7 aastat pärast tehingu toimumist.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ALUS

3.1. Peamised eesmärgid kliendi isikuandmete töötlemisel on järgmised:

• põhitegevuse raames kliendile teenuste osutamiseks;
• kliendiga suhtlemiseks ja talle teadete edastamiseks;
• vajadusel kliendi krediidivõimelisuse hindamiseks;
• kliendi õiguspärase identifitseerimise tagamiseks;
• lepinguliste finantskohustuste viivitamatu nõuetekohase täitmise tagamiseks;
• võimaldada meil edastada kliendile toodete ja nendega seotud reklaammaterjale ja/või teateid, samuti Kreditexiga samasse kontserni kuuluvate isikute või meie kolmandatest isikutest koostööpartnerite tooteid ja/või reklaammaterjale ja/või teateid;
• analüüsida kliendi rahulolu ning eelistusi seoses Kreditexi ja temaga samasse kontserni kuuluvate isikute toodete ja teenustega, et tõhustada toodete ja teenuste arendamist ja turundust.

3.2. Isikuandmete töötlemine seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Meil lasub kohustus kontrollida iga füüsilisest isikust kliendi isikusamasust ja krediidivõimelisust ning täita laenu andmisel vastutustundliku laenamise põhimõtteid. Nende kohustuste täitmiseks töötleme kõiki punktis 1 toodud kliendi isikuandmeid, mida klient ise või meie palvel on meile edastanud või mida iseseisvalt avalikest allikatest (sh rahvastikuregister, kogumispensioni register, Kinnistusraamat, Ametlikud Teadaanded, Ehitisregister, Maksu- ja Tolliamet, otsingumootorite vahendusel leitav teave) kogunud oleme. Meil on ka seadusest tulenev kohustus kohaldada klientide suhtes rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevaid hoolsusmeetmeid. Selleks töötleme eelkõige isiku identifitseerimist võimaldavaid andmeid, andmeid isiku seoste kohta juriidiliste isikutega ning avalikest allikatest kättesaadavaid andmeid. Neid meetmeid peab kohaldama ka juriidilisest isikust kliendi juhatuse liikmete suhtes. Lisaks eeltoodule peame töötlema klientide isikuandmeid seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks raamatupidamisega seoses. Seadusest tulenevatel juhtudel võib ette tulla kohustus isikuandmete edastamiseks riigiasutustele (nt Maksu- ja Tolliamet, Politsei- ja Piirivalveamet, sh rahapesu andmebüroo, Finantsinspektsioon).

3.3. Isikuandmete töötlemine lepingu sõlmimiseks, lepingu täitmiseks ja lepingu täitmise tagamiseks. Töötleme kliendi isikuandmeid seoses laenulepingu sõlmimisega ning hiljem laenulepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks. Lepingu täitmiseks töötleme kliendi finantsandmeid ning tema identifitseerimiseks ja temaga ühenduse võtmiseks vajalikke andmeid.

3.4. Isikuandmete töötlemine õigustatud huvi alusel. Sellel alusel võime isikuandmeid töödelda muuhulgas kliendi andmete turvalisuse tagamiseks, kliendiga tekkinud vaidluste lahendamisel, kliendi päringutele vastamisel ning muul moel kliendiga suheldes (sh rahulolu uuringute läbiviimiseks), et tagada kliendi probleemi kiire lahendamine.

3.5. Nõusoleku alusel isikuandmete töötlemine. Võib küsida kliendi nõusolekut meie ja meiega samasse gruppi kuuluvate ettevõtete toodete ning koostööpartnerite pakkumiste edastamiseks. Nõusolek loetakse antuks üksnes siis, kui klient seda selgelt väljendab. Nõusoleku andmisest võib klient igal ajal loobuda, teavitades meid sellest (vt käesoleva teavituse p 6).

3.6. Võime töödelda kliendi isikuandmeid ka muudel eesmärkidel, nt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks või raamatupidamise ja maksuaruandluse korraldamiseks, kui need on vajalikud seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või kui sellised eesmärgid on õigustatud kliendiga sõlmitud lepingute täitmiseks.

3.7. Meie kätte võivad sattuda ka sellise füüsilise isiku isikuandmed, kellele me teenust ei osuta ning kes ei ole esitanud meile ka laenutaotluseid (muuhulgas kliendi krediidivõimelisuse hindamiseks pangakonto väljavõttega tutvumisel või kliendi kaasomandis või ühisomandis oleva tagatisvara hindamisel). Kui kliendi poolt esitatakse meile teise füüsilise isiku isikuandmeid, toimub selliste isikuandmete töötlemine vastutavale töötlejale seadusega pandud kohustuste täitmiseks vajalike toimingute piirides.

4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

4.1. Töötleme kliendi isikuandmeid õiglaselt, seaduses ettenähtud viisil ja ulatuses.
4.2. Võtame kliendi isikuandmete töötlemisel kõiki seadusega ettenähtud hoolsus- ja turvameetmed, tagamaks, et kliendi isikuandmeid töödeldakse üksnes eesmärgipäraselt, ja kaitsmaks kliendi isikuandmeid tahtmatu või loata kasutamise, avalikustamise või hävitamise eest.
4.3. Võimaldame kliendi isikuandmetele juurdepääsu üksnes:
• oma töötajaile, kellega on sõlmitud mitteavalikustamisleping;
• kolmandale isikule, kes töötleb andmeid vastutava töötleja nimel ja kellega on sõlmitud mitteavalikustamisleping.
4.4. Välistame kolmandate isikute loata juurdepääsu kliendi isikuandmetele ja portaali andmebaasile, mis selliseid andmeid sisaldab.

5. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA AVALIKUSTAMINE

5.1. Kliendi isikuandmeid võime edastada kooskõlas kasutamistingimuste ja seadusega, eelkõige:
• kolmandatele isikutele, kes täidavad meie antud töötlemisülesandeid;
• krediidiasutustele kliendi identifitseerimiseks, kui see on vajalik;
• isikutele, kelle majandus- ja kutsetöö hõlmab inkassoteenuseid ja muid sellega seotud teenuseid kliendi lepingulis(t)e võlgnevus(t)e sissenõudmiseks;
• isikutele, kellele peame kliendi isikuandmeid edastama seaduse alusel;
• isikule, kes osutab meile raamatupidamisteenuseid, samuti isikutele, kes osutavad õigusabi seoses kliendiga sõlmitud lepingutega;
• AB Kreditex AS ja Ühisraha OÜ-ga samasse gruppi kuuluvatele isikutele, kui see on vajalik kliendile tema poolt soovitud teenuste osutamiseks.
5.2. Kõigil muudel juhtudel on meil õigus edastada kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele vaid juhul, kui on põhjendatud huvi tagada klientidega sõlmitud lepingute täitmine ja teabe edastamine sellisele isikule ei ole vastuolus seadusega.
5.3. Kui klient on andnud meile eraldi asjakohase nõusoleku, võime kliendi isikuandmeid (eelkõige kliendi nime ja e-posti aadressi) edastada isikutele, kellele oleme andnud ülesandeks AB Kreditex AS ja Ühisraha OÜ toodete turundamise ja reklaamimise kliendile.
5.4. Finantsvõlgnevuste korral, mis tulenevad kliendi portaali kaudu sõlmitud lepingutest, võime avalikustada kliendi isikuandmeid (eelkõige nimi, isikukood/registrikood, võlgnevuse summa) sellisel viisil ja korras ning selliste kanalite kaudu, mis ei ole seadusega keelatud.

6. KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED SEOSES ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA

6.1. Klient võib meilt igal ajal nõuda teavet meie poolt tema kohta kogutud isikuandmete kohta. Selleks esitab klient meile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis asjakohase taotluse. Rahuldame taotluse viivitusteta kuid mitte enam kui 30 tööpäeva jooksul pärast kliendilt taotluse saamist. Seaduses ettenähtud juhtudel ja ulatuses võime eespool osutatud teabe edastamisest keelduda.
6.2. Klient võib nõuda tema poolt meile esitatud andmete parandamist, kui meie poolt töödeldavad isikuandmed kliendi kohta on ebaõiged.
6.3. Klient võib nõuda, et me lõpetaks isikuandmete töötlemise, ja peame kliendi isikuandmete töötlemise lõpetama, kui klient on nõuetekohaselt täitnud kõik meiega sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused ning meil puudub seadusest tulenev kohustus isikuandmete edasiseks töötlemiseks.
6.4. Klient võib nõuda isikuandmete kustutamist meie poolt. Me ei saa kliendi nõuet isikuandmete kustutamiseks rahuldada, kui meil on seadusest tulenev kohustus isikuandmete töötlemise jätkamiseks (nt raamatupidamisseadusest või krediidiandjate ja -vahendajate seadusest tulenevad kohustused teatud andmete ja dokumentide säilitamiseks ka pärast kliendisuhte lõppu).
6.5. Kliendil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise toimingutele, kui isikuandmete töötlemine toimub õigustatud huvi alusel (vt eespool)
6.6. Kliendil on õigus isikuandmete töötlemise piiramisele, kui
• klient on vaidlustanud isikuandmete õigsuse, ajaks kuni portaalipidaja kontrollib selliste andmete õigsust;
• isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid klient ei soovi isikuandmete kustutamist;
• kliendil on isikuandmeid vaja õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
• klient on esitanud vastuväite isikuandmete töötlemise protsessile, ajaks kuni kontrollitakse, kas portaalipidaja õiguspärased põhjused kaaluvad üles kliendi põhjendused.6.7. Mistahes eeltoodud õiguse teostamiseks võib klient saata e-posti aadressile info@kreditex.ee või Kreditex Ühisraha portaali iseteeninduskeskkonna vahendusel. Õiguse kasutamisel tuleb seda meile edastatavas kirjas selgelt väljendada. Koopia kõigist klienti puudutavatest isikuandmetest, edastatakse kliendile 30 päeva jooksul vastava taotluse saamisest.
6.8. Kliendil on ka õigus pöörduda oma isikuandmete kaitsmise eesmärgil järelevalveasutuse (Eestis Andmekaitse Inspektsioon) või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni poole pöördumiseks saab rohkem informatsiooni Andmekaitse Inspektsiooni koduleheküljelt.